עורך דין תעבורה אלגרנטי - עו ד תעבורה רישום ורישוי רכב מנועי תקנות
http://www.alegranti.co.il/עוד-תעבורה-רכב-מנועי/

תקנות תעבורה

פרק שני: רישום ורישוי רכב מנועי

סימן א': רשיון רכב
271. (א) בעליו של רכב מנועי, גרור או נתמך המבקש את רישומם, וכן המבקש רשיון רכב, חידושו או רישום העברת בעלות הרכב, יגיש בקשה לרשות הרישוי או למי שהיא הסמיכה לכך בטופס שנקבע.
(ב) המבקש ישיב תשובה נכונה ומלאה על כל שאלה שבטופס האמור ועל כל שאלה אחרת של רשות הרישוי, וכן יוכיח, לפי דרישתה, את זהות הרכב, את הבעלות עליו ואת תשלום המכס, המסים וההיטלים או האגרות החלים על הרכב האמור, וכן יוכיח לפי דרישת רשות הרישוי כי כל קנס שמבקש הרשיון או חידושו נתחייבו בו בדין בשל עבירת תעבורה או בשל עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב, שולם במועדו, וכן האגרות בעד החזקת מקלט רדיו המותקן ברכב שולמו.
(ג) נרשם רכב כאמור בתקנה 274 וניתן עליו רשיון רכב, לא תתקבל לגביו בקשה לרשיון חדש, אלא לחידוש רשיון.
(ד) (נמחקה).
(ה) בתקנה זו, "הבעל" - לרבות אחד מאלה:
(1) הבעל הרשום ברשיון הרכב;
(2) אחד ממנהליו או עובדיו של תאגיד שאושר לכך בכתב על ידי התאגיד - אם הרכב רשום על שם תאגיד;
(3) מי שהבעל הרשום ברשיון הרכב נתן לו יפוי כוח בכתב;
(4) מי שהוכיח להנחת דעתה של רשות הרישוי שהוא סוחר בכלי רכב מנועיים או אחד מעובדיו שהוא הסמיכו ורשות הרישוי אישרה אותו - אם הרכב נקנה אצל אותו סוחר סמוך להגשת הבקשה.
271א. (א) בעת רישומו של רכב או לאחר בדיקה ואישור אב טיפוס של רכב כאמור בתקנת 282, או לאחר שניתן היתר לשינוי מבנה ברכב כאמור בתקנה 380, תקבע רשות הרישוי את סיווגו הראשי של הרכב על פי אחת הקטגוריות המנויות להלן:
(1) רכב מסוג M – רכב מנועי בעל 4 גלגלים לפחות אשר תוכנן, נבנה ויועד להסיע נוסעים;
(2) רכב מסוג N – רכב מנועי מסחרי בעל 4 גלגלים לפחות אשר תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין או רכב שצוין ברישיונו כרכב עבודה;
(3) רכב מסוג O – גרור או נתמך אשר תוכנן, נבנה ומיועד להובלת טובין או שצוין ברישיונו כרכב עבודה;
(4) רכב מסוג L – אופנוע;
(5) רכב מסוג T – טרקטור או מכונה ניידת.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), רשאית רשות הרישוי לקבוע את סוג הרכב על פי סיווג משנה של כל אחד מהסיווגים הראשיים ועל פי ייעודו של הרכב ולציין ברישיונו שימוש ייעודי שאישרה לו, אם אישרה.
(ג) סוג הרכב שנקבע על פי האמור בתקנה זו יירשם ברישיון הרכב ויחולו על הרכב הוראות תקנות אלה לפי סוגו הרשום.
(ד) טבלת סוגי הרכב היא כמפורט להלן:
(1) רכב מסוג M:
סוג הרכב
סיווג ראשי סיווג משנה
M1 (1) (א) פרטי
רכב שבו עד 8 מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו (ב) אמבולנס
הכולל המותר אינו עולה 3,500 ק"ג (ג) כיבוי אש
(ד) אוטובוס פרטי
(ה) רכב שטח
(2) (א) מונית
(ב) רכב סיור
(ג) רכב מדברי
(ד) אוטובוס ציבורי
(ה) אוטובוס שצוין
ברישיון הרכב
שלו כרכב
להוראת נהיגה
M2 1. מונית
רכב נוסעים שבו יותר מ-8 מושבים נוסף על מושב הנהג 2. רכב סיור
ומשקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג או רכב 3. אוטובוס פרטי
נוסעים שבו עד 8 מושבים, ומשקלו הכולל המותר עולה 4. אוטובוס ציבורי
על 3,500 ק"ג אך אינו עולה על 5,000 ק"ג 5. רכב מדברי
6. אמבולנס
7. כיבוי אש
8. טיולית
9. רכב בטיחותי
10. רכב שצוין ברישיון
הרכב שלו כרכב
להוראת נהיגה
M3 1. (נמחק)
רכב בעל יותר מ-8 מושבים מלבד מושב הנהג, 2. (נמחק)
שמשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג 3. אוטובוס פרטי
4. אוטובוס ציבורי
5. רכב מדברי
6. אמבולנס
7. כיבוי אש
8. טיולית
9. רכב שצוין ברישיון
הרכב שלו כרכב
להוראת נהיגה
(2) רכב מסוג N:
סוג הרכב
סיווג ראשי סיווג משנה
N1 1. כיבוי אש
רכב N שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג 2. חילוץ
3. עבודה
4. חומרים מסוכנים
N2 1. כיבוי אש
רכב N שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג 2. חילוץ
אך אינו עולה על 12,000 ק"ג 3. עבודה
4. חומרים מסוכנים
5. ציוד חריג
6. תומך
7. רכב שצוין ברישיון
הרכב שלו כרכב
להוראת נהיגה
N3
רכב N שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג רכב שצוין ברישיון הרכב
שלו כרכב להוראת נהיגה
(3) רכב מסוג O:
סוג הרכב
סיווג ראשי סיווג משנה
O1 1. חומרים מסוכנים
גרור שמשקלו הכולל המותא אינו עולה על 750 ק"ג 2. עבודה
3. ציוד חריג
O2
גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 750 ק"ג
אך אינו עולה על 3,500 ק"ג
O3
גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג
אך אינו עולה על 10,000 ק"ג
O4 רכב שצוין ברישיון הרכב
גרור ונתמך שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג שלו כרכב להוראת נהיגה
OT רכב שצוין ברישיון הרכב
גרור לטרקטור שלו כרכב להוראת נהיגה
(4) רכב מסוג L:
סוג הרכב
סיווג ראשי סיווג משנה
L1 רכב שצוין ברישיון הרכב
אופנוע שנפח מנועו אינו עולה על 125 סמ"ק והספק שלו כרכב להוראת נהיגה
מנועו עד 11KW (14.6 BHP)
L2 1. אופנוע להגשת עזרה
אופנוע בעל הספק מנוע עד 25KW (33 BHP) ראשונה
2. רכב שצוין ברישיון
הרכב שלו כרכב
להוראת נהיגה
L3 1. אופנוע להגשת
אופנוע שאינו מסיווג L1 או L2 עזרה ראשונה
2. רכב שצוין ברישיון
הרכב שלו כרכב
להוראת נהיגה
(5) רכב מסוג T:
סוג הרכב
סיווג ראשי סיווג משנה
טרקטורים
T1 – טרקטור 1. טרקטור משא
2. רכב שצוין ברישיון
הרכב שלו כרכב
להוראת נהיגה
T2 – טרקטורון רכב שצוין ברישיון הרכב
שלו כרכב להוראת נהיגה
T3 – מכונה ניידת