עורך דין תעבורה אלגרנטי - עו ד תעבורה הוראות שונות
http://www.alegranti.co.il/עוד-תעבורה-שונות/

תקנות תעבורה

חלק י"ב: הוראות שונות דיני תעבורה

588. בטלים חיקוקים אלה:
(1) תקנות התעבורה;
(2) תקנות התעבורה (עגלות ציבוריות), 1935;
(3) תקנות התעבורה (תנועת מכוניות בין-לאומיות), 1937;
(4) תקנות התעבורה (שדה התעופה לוד), תשי"א–1951;
(5) תקנות התעבורה (מונים), תשי"ב–1952;
(6) צו התעבורה (הגבלת נסיעה באופנוע בתל-אביב-יפו), תשי"ב–1952;
(7) תקנות התעבורה (בתי ספר לנהיגה, הוראה והדרכה), תשי"ג–1953;
(8) תקנות התעבורה (המצאת רשיונות), תשי"ג–1953;
(9) תקנות התעבורה (סדרי תנועה), תשי"ג–1953;
(10) תקנות התעבורה (שירותי הולכה), תשי"ד–1954;
(11) תקנות התעבורה (רישוי נהגים), תשט"ז–1955;
(12) צו המכריז על תקנות שסעיף 18(י) חל עליהן;
(13) צו התעבורה (פטור), תשי"ח–1958;
(14) תקנות התעבורה (מוניות), תשי"ט–1959;
(15) תקנות התעבורה (פטור מאגרת רשיון נהיגה), תש"ך–1959;
(16) תקנות התעבורה (פטור מאגרת רישום ורשיון רכב), תש"ך–1959;
(17) תקנות התעבורה (אגרות רשיונות לרכב מנועי), תש"ך–1959;
(18) תקנות התעבורה (רישוי רכב, מבנהו וציודו), תש"ך–1960;
(19) תקנות התעבורה (רשות לקביעת תעריפים בשירותי התעבורה), תשכ"א–1960.
589. תחילתן של תקנות אלה לגבי:
(1) התקנות 504 עד 514 והוראות חלק ו' לגבי נסיעה בין-אזורית או כל קו שירות - ביום שייקבע על ידי רשות הרישוי בהודעה ברשומות;
(2) תקנה 329, תקנת משנה (ג), לגבי גרור או נתמך, למעט גרור או נתמך הנגררים על ידי טרקטור שכבר רשום ביום תחילתן של תקנות אלה - במועד הקבוע ברשיון לחידושו;
(3) תקנה 339, תקנת משנה (א), לגבי אופנוע עם רכב צדי - ביום מתן רשיון הרכב או במועד הקבוע ברשיון לחידושו - הכל לפי התאריך המוקדם יותר (להלן - יום מתן הרשיון);
(4) תקנה 342 לגבי אופנוע ותקנה 373 - ביום מתן הרשיון;
(5) תקנות 344 ו-346 ביום מתן הרשיון אך לא יאוחר מיום כ"ה בטבת תשכ"ב (1 בינואר 1962);
(6) תקנה 281(א) ו-(ב) - ביום ה' בטבת תשכ"ג (1 בינואר 1963);
(7) שאר התקנות - ביום י"ט באב תשכ"א (1 באוגוסט 1961);
(8) לגבי תקנות 78(1), 94, 367א, 383א-383ט - ביום ג' באלול תשכ"ה (31.8.1965);
(9) תקנות 101(ג) ו-223(ב) - כתום שמונה חדשים מיום פרסומן ברשומות;
(10) תקנות 276ג ו-364א, לענין רכב חדש - ביום כ"א באדר ב' תשכ"ז (2 באפריל 1967), ולענין רכב שהיה רשום ערב פרסומן של התקנות האמורות ברשומות - ביום שייקבע על ידי שר התחבורה בהודעה ברשומות.
590. לתקנות אלה ייקרא "תקנות התעבורה, תשכ"א-1961".