עברת עבירת תעבורה - רכבך יוחרם

דיני תעבורה - עבירות תנועה - תאונות דרכים

בעקבות תיקון לפקודת התעבורה, תורחב סמכותו של קצין משטרה להחרים את רכבם של נהגים שביצעו עבירות תעבורה, כך שזו תחול גם על עבירות נוספות. הרכב יוחרם לתקופה של 30 /60 ימים, עוד בטרם המשפט ( וכמובן עוד בטרם שהנהג הורשע ).
להלן רשימה מצומצמת של העבירות העיקריות ב דיני תעבורה המעניקות לשוטר ו/או קצין משטרה את הסמכות להחרים רכב: נהג חדש ללא מלוה; נהיגה בשכרות; נהיגה תחת השפעת סמים/ אלכוהול; נהיגה בזמן פסילה מנהלית, הפקרה לאחר פגיעה (תאונות דרכים פגע וברח);הסעה בשכר מעל מספר הנוסעים הקבוע ברשיון הרכב, נהיגה ללא רשיון (לא הוצא כלל רשיון לאותו סוג רכב) ; התרת נהיגה לבלתי מורשה, מטען חורג תאונות דרכים ועוד..
שוטר, אשר לנגד עיניו נעברה מי מבין העבירות הנ"ל רשאי לדרוש מהנהג להתלוות אליו אל קצין המשטרה אשר יערוך לנהג שימוע כשבסיומו יהא רשאי ליטול את רשיון הרכב לתקופה של- 30 ימים ואולם, אם במהלך שלוש השנים האחרונות נמסרה כבר הודעת איסור שימוש לאותו הרכב יהא רשאי קצין המשטרה לאסור את השימוש ברכב לתקופה של 60 ימים.
על החלטת קצין המשטרה לאסור את השימוש ברכב ניתן לערער בפני בית המשפט לתעבורה אשר מוסמך לבטל את צו איסור השימוש אם נוכח כי הרכב נלקח מבעליו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו או אם מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראותיו של בעל הרכב, כשבעל הרכב מצידו עשה כל שביכולתו כדי למנוע את ביצוע העבירה.
בית המשפט בהחלטתו בדבר תקופת איסור השימוש רשאי להביא בחשבון, בין השאר, את הקשר שבין בעל הרכב לבין מי שנהג ברכב.
לא שילמת - לא שיחררת
עד כה, ניתן היה להעמיד רכבים, שלגביהם הוצא צו איסור שימוש, אף בחניית בעליהם וזאת עד למועד פקיעתו של הצו, אך לא עוד, בעקבות התיקון לחוק נקבע כי רכבים אלו יוחרמו ויועברו למשמורת במגרש שיוקצה לכך, עד לסיום תקופת איסור השימוש.
למעשה, בעל הרכב לא רק שלא יוכל לעשות שימוש ברכבו בתקופת איסור השימוש אלא גם יאלץ מעתה לשאת בכל ההוצאות הנלוות לכך כגון : העברת הרכב למגרש, אחסנתו, שמירה ופיקוח . זאת ועוד, רכב שבעליו לא ישלם את ההוצאות הנדרשות – לא ישוחרר מהמגרש וזאת עד להסדרת התשלום.

לסיום, יודגש כי בית המשפט אשר הרשיע את הנאשם בביצוע עבירה המנויה על התוספת השביעית לפקודת התעבורה (ושחלקן אף הוזכרו לעיל), רשאי להורות גם על החרמת הרכב לתקופה של עד 120 ימים.
======================
מאמר זה אינו בבחינת חוות דעת
משפטית ואינו משמש תחליף
לייעוץ משפטי עורך דין תעבורה
======================

 
 
 


Share/Bookmark