תקנות תעבורה

פרק שני: רישוי שירותי מוניות

דיני תעבורה

סימן א': רשיון הסעה
490. (א) אלה סוגי רשיונות ההסעה:
(1) רשיון לנסיעה מיוחדת;
(2) רשיון לנסיעת שירות.
(ב) לא יינתן על מונית אלא רשיון לסוג אחד של הסעה כאמור בתקנת משנה (א).
(ג) לא יינתן רשיון לנסיעה מיוחדת לגבי מונית מסוג זוטובוס שאינה מיועדת להסעת נכים.
(ד) תוקף רשיון ההסעה יהיה לתקופה שתקבע הרשות.
490א. האגרה בעד רשיון הסעה כאמור בתקנה 490(א) תהיה כמפורט בחלק ד' בתוספת הראשונה.
491. בקשה למתן רשיון הסעה תוגש לרשות.

492. מונית שניתן עליה רשיון לנסיעה מיוחדת, מותר להסיע בה –
(1) נסיעה מיוחדת;
(2) (נמחקה);
(3) נסיעת סיור של תיירים בכל שטח המדינה, לפי אישור בכתב מאת משרד התיירות ובהתאם לתנאי האישור.
493. מונית שניתן עליה רשיון לנסיעת שירות, מותר להסיע בה –
(1) נסיעת שירות בקו השירות שנקבע ברשיון ההסעה;
(2) (נמחקה);
(3) נסיעה מיוחדת;
(4) נסיעת סיור כאמור בתקנה 492(3).
סימן ב': רשיון לקו שירות
494. (בוטלה).
495. (א) תאגיד המבקש לקבל רישיון לקו שירות מאת המפקח על התעבורה, יגיש לו בקשה לפי טופס 1 שבתוספת האחת עשרה (בתקנה זו – הבקשה).
(ב) לבקשה יצורפו המסמכים האלה:
(1) תעודת ההתאגדות של המבקש ומסמכי ההתאגדות שלו המעידים על מטרות התאגיד ועל בעלי הענין, בעלי השליטה ונושאי המשרה בו; היה תאגיד בעל ענין או בעל שליטה בתאגיד המבקש, יומצאו המסמכים כאמור בפסקה זו גם לגביו וכן לגבי כל תאגיד שהוא בעל ענין או בעל שליטה בתאגיד המבקש;
(2) אישור עורך דין או רואה חשבון בדבר בעלי המניות בתאגיד, בעלי השליטה בו, מנהלי התאגיד ומורשי החתימה;
(3) פירוט המוניות שיעמדו לרשות המבקש לפי טופס 2 שבתוספת האחת עשרה, שהיה להן רישיון תקף לנסיעת שירות לפני יום ה' בתמוז התשס"ה (12 ביולי 2005), שמספרן לא יפחת מהקבוע בסעיף 14ח(ב)(2) או (ג) לפקודה, לפי הענין, ומסמכים המעידים על התקשרותו עמן;
(4) הסכמה של נושאי המשרה ובעלי שליטה בתאגיד לכך שהמפקח על התעבורה יקבל את פרטי המרשם הפלילי המתנהל לגביהם לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981;
(5) אישור הרשות המקומית בדבר הגשת בקשה לאישור תחנות מוצא ויעד ושני מקומות חניה בהם;
(6) אישור רשות מקומית לגבי מקום חניה של 20% ממספר המוניות שפורט לפי פסקה (3) בסמוך לתחנת המוצא, לתחנת היעד או לתחנות המוצא והיעד של קו השירות המבוקש או אישור על הגשת בקשה לרשות מקומית, הוכחת בעלות, הסכם שכירות, או הסכם אופציה לבעלות או שכירות לגבי מקום חניה כאמור;
(7) ערבות בנקאית עצמאית בסכום שלא יפחת מהקבוע בסעיף 14ח(ב)(8) לפקודה, בנוסח שלפי טופס 3 לתוספת האחת עשרה, שתהיה תקפה למשך שנה מיום הגשתה.
(ג) התאגיד המבקש יצרף לבקשתו התחייבויות חתומות בידו בנוסח שלפי טפסים 4 ו-5 שבתוספת האחת עשרה, לקיום תנאי רישיון קו השירות, ולסימון המוניות שיפעלו בקו בסימני היכר לפי תנאים שקבע המפקח על התעבורה ברישיון לפי סעיף 14י(ב) לפקודה.
495א. בקשות כאמור בתקנה 495 יכול שיוגשו גם במקוון, באמצעות רשת האינטרנט או עמדות מחשב שיעמיד משרד התחבורה לצורך זה ובלבד שבכל מקרה שנדרשת בו חתימה, תהיה החתימה חתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.
495ב. (א) רישיון לקו שירות למוניות כאמור בסעיף 14ח לפקודה יינתן –
(1) לכל מבקש שהגיש בקשה לגבי קו שסך כל המוניות המנויות בכל הבקשות לגביו אינו עולה על המספר המרבי של המוניות שנקבע לאותו קו ברשימת קווי שירות למוניות ומספר רישיונות 3 (בתקנות אלה – רשימת קווי השירות);
(2) למבקש שהתקיימו בו כל אלה:
(א) היה בעל רישיון שירות לאותו קו שלגביו הגיש את בקשתו, לפני המועד הקובע כהגדרתו בסעיף 14ז לפקודה (להלן – רישיון קודם);
(ב) מספר המוניות שפורט בבקשתו אינו עולה על מספר המוניות שהיו מנויות ברישיון הקודם ואינו נמוך מן המספר המזערי של המוניות שנקבע לאותו קו ברשימת קווי השירות;
(ג) הוא לא הגיש בקשה לגבי קו שלא היה לו רישיון קודם לגביו (להלן – בקשה נוספת), או אם מספר המוניות שפורט בבקשתו לפי פסקת משנה (ב) נמוך ממספר המוניות שהיו מנויות ברישיון הקודם, הוא הגיש בקשה נוספת שבה פורטה רק יתרת המוניות שהיו מנויות ברישיון הקודם ושלא פורטו בבקשה לפי פסקאות משנה (א) ו-(ב).
(ב) לענין סעיף קטן (א)(2), "מבקש" – התאגיד שעל שמו ניתן הרישיון הקודם ולרבות מי שהוא בעל שליטה בתאגיד כאמור.
495ג. (א) בקשות שלא התקיים בהן האמור בתקנה 495ב(א), יחול עליהן הליך תחרותי כאמור בתקנות אלה.
(ב) המפקח על התעבורה יודיע עד יום י"ב בשבט התשס"ו (10 בפברואר 2006) על החלת הליך תחרותי לקו שירות למוניות לכל מי שהגיש בקשה לאותו קו; הודעה כאמור תישלח למבקשים בדואר רשום לפי הכתובת שצוינה בבקשה.
(ג) בהודעה כאמור בתקנת משנה (ב) יפורטו כל אלה:
(1) המקום והמועד שבו ייערך ההליך התחרותי, שיהיה בין 14 ל-45 יום ממשלוח ההודעה;
(2) מספר הבקשות שהוגשו לגבי אותו קו ומספר המוניות שפורט בכל אחת מהן.
(ד) הודעה על החלת הליך תחרותי ועל מועד קיומו, שבשל צו של בית משפט נבצר מן המפקח על התעבורה לשלוח או לקיים במועדים הקבועים בתקנות משנה (ב) או (ג)(1), לפי הענין, רשאי הוא לשלוח במועד מאוחר מן הקבוע, ובלבד שיהיה לא יאוחר מ-14 ימים מיום שבוטל צו בית המשפט.
495ד. (א) ההליך התחרותי יתבצע במקוון באמצעות עמדות מחשב שיעמיד משרד התחבורה לצורך זה.
(ב) ההליכים התחרותיים ייערכו בסדר שבו פורטו הקווים ברשימת קווי השירות.
(ג) מבקש ישתתף בהליך התחרותי באמצעות מורשה חתימה שלו המצוין בבקשתו, אשר יזוהה באמצעות תעודת זהות וחתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.
(ד) ההליך התחרותי ייערך כלהלן:
(1) כל משתתף בהליך יזין באמצעות עמדת המחשב הצעה לסכום שנתי שישלם לאוצר המדינה בעד כל מונית שתימנה ברישיון קו השירות למוניות שביקש;
(2) כל משתתף יראה במקוון את דירוג כל ההצעות שהוגשו;
(3) כל משתתף יהיה רשאי לשנות את הצעתו על ידי הזנת הצעה חדשה בדרך האמורה בפסקה (1), ובלבד שהשינוי יהיה בסכום שהוא בכפולות של מאה שקלים חדשים לכל מונית כאמור;
(4) ההליך התחרותי יסתיים בתום 3 דקות שבהן לא הוזנו הצעות או שינויים בהן;
(5) בתום ההליך התחרותי, ייקבע מי שהציע את התשלום הגבוה ביותר כזוכה בהליך התחרותי לגבי אותו קו; זכה מבקש שבבקשתו פורטו מוניות במספר קטן מן המספר המרבי שנקבע ברשימת קווי השירות, ייקבעו זוכים נוספים לפי סדר גובה ההצעות, עד שייקבעו זוכים שמספר המוניות שפירטו בהצעתם יגיע בסך הכל למספר המרבי האמור.
495ה. (א) על אף האמור בתקנה 495ד(ד)(5), לא יינתנו יותר מ-350 רישיונות לנסיעת שירות לגוף אחד; לענין תקנה זו, "גוף אחד" – תאגיד שהגיש בקשות או שהוא בעל שליטה, בתאגידים שהגישו בקשות כאמור.
(ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), לא יינתנו רישיונות לנסיעת שירות לגוף אחד בתחומי המחוזות המפורטים להלן במספר העולה על המצוין לצדם:
(1) ירושלים והדרום – 100;
(2) תל אביב והמרכז – 220;
(3) חיפה והצפון – 200.
(ג) זכה גוף אחד בהליכים תחרותיים לקבלת רישיונות לקווי שירות, שבבקשותיו פורטו מוניות במספר כולל העולה על המספרים המרביים לפי תקנת משנה (א) או (ב), תבוטל זכייתו ברישיונות שביקש החל מהבקשה האחרונה, או שיופחתו מוניות שפורטו בבקשות אלה, עד שמספר המוניות שיימנו בכל הרישיונות שבהם זכה בהליכים התחרותיים, יהיה שווה למספרים הקבועים בתקנת משנה (א) או (ב), לפי הענין; על מספר המוניות המופחת כאמור תחול הסיפה לתקנה 495ד(ד)(5), בשינויים המחויבים.
(ד) האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) יחול גם על בקשות להעברת רישיון לקו שירות למוניות ורישיון לנסיעת שירות.
495ו. בכפוף לאמור בתקנה 495ה(ג), המפקח על התעבורה ייתן רישיון לקו שירות למוניות לקווים שהוחל עליהם הליך תחרותי כאמור בתקנה 495ג, למי שנקבע כזוכה לפי תקנה 495ד.
495ז. תאגיד שהמפקח על התעבורה הורה לפי תקנות 495ב או 495ו כי יינתן לו רישיון לקו שירות למוניות, לא יקבל את הרישיון אלא אם כן הופקדה בידי המפקח על התעבורה ערבות לפי סעיף 14ח(ב)(2)(ג) לפקודה, בנוסח שלפי טופס 6 לתוספת האחת עשרה.
496. הרשות רשאית לקבוע ברשיון שירות תנאים, ובין השאר בענינים אלה, כולם או מקצתם:
(1) תחנות מוצא, ביניים ויעד;
(2) לוח הזמנים הקובע את תחילת השירות בכל קו, את סיומו ואת תכיפות הנסיעות לפי עונות השנה, ימי השבוע ושעות היממה, פרסום הלוח והצגתו;
(3) משרדים וסידורים לנוחיות הנוסעים ולצורך ביצועו הבטוח והיעיל של השירות בתחנות השירות;
(4) סוגי המוניות שיופעלו ומספרן, סימני היכר שיהיו עליהן, אופן ציונם ומקומם, מספר הנוסעים שיוסעו בהן וכן כל אבזר בהן שדורשת הרשות;
(5) סדרי הדפסת כרטיסים, כרטיסיות, כרטיסי הנחה ומנוי, ומכירתם;
(6) השכר בעד הסעת נוסעים והובלת חפציהם ומטענם;
(7) אחריות בעל הרשיון, נהג המונית וכן כל אדם אחר הפועל מטעם בעל הרשיון לגבי הנוסעים, חפציהם ומטענם.
סימן ג': היתר להעברת רשיון
497. (א) לא יעביר בעל רשיון שירות את רשיונו לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה ולא יעשה בו עסקה אחרת, אלא לפי היתר העברה בכתב מאת הרשות, ובהתאם לתנאיו.
(ב) בעל רשיון להפעלת מונית המבקש להעבירו, וכן המבקש היתר כשירות לקבלת רשיון להפעלת מונית מאחר, יגישו לרשות בקשה להעברת הרשיון בטופס שקבעה ושניתן להשיגו במשרדי הרשות.
(ג) (בוטלה). 


 
Share/Bookmark