תקנות תעבורה

פרק חמישי: מונים דיני תעבורה

509. לא יסיע אדם נוסע במונית אלא אם כן הותקן בה מונה והמונה מופעל בה בהתאם לתקנות אלה.
509א. (א) לא ייצור אדם מפתח, לא יתקין בו תוכנה ולא ישנה תוכנה שהותקנה בו אלא אם כן הוסמך לכך בידי הרשות.
(ב) במפתח תותקן תוכנה הכוללת, בין השאר, פרטים אלה:
(1) שמו ומספר זהותו של נהג המונית שבה מותקן המונה ושלו ניתן המפתח;
(2) שמות המקומות הנקובים במחירון האמור בתקנה 510(ב) ומרחקי הנסיעה בק"מ ביניהם;
(3) פרטים נוספים כפי שתורה הרשות.
509ב. נוהג במונית שהותקן בה מונה, יפעיל עם תחילת עבודתו בהסעת נוסעים את המונה במפתח שתוכנתו בו שמו ומספר זהותו, ובסיומה ינעל את המונה במפתח ויוציאו מהמונה.
509ג. (א) לא יעביר נהג מונית לאחר את המפתח שבו תוכנתו פרטיו בכל דרך מדרכי ההעברה ולא ירשה לאחר להשתמש בו.
(ב) לא ישתמש נהג מונית במפתח של נהג אחר.
510. (א) לא יסיע אדם נוסע במונית בנסיעה מיוחדת אלא אם כן מופעל המונה בהתאם להוראות התוספת הרביעית, חלק ב'.
(ב) (1) על אף האמור בתקנת משנה (א), על פי דרישת הנוסע, בנסיעה מיוחדת ממקום למקום מהמקומות המפורטים בחלק ב' בתוספת לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התשס"ה-2004, ובכל צו אחר שיבוא במקומו, יפעיל הנהג את המונה רק כדי להפיק את מחיר אותה נסיעה מהמחירון וחשבונית שתומצא לנוסע בתום הנסיעה; המקומות ומחירי הנסיעה יפורטו במחירון שיותקן במונה (להלן בפרק זה – המחירון); לא יגבה הנהג בעד הנסיעה שכר הסעה העולה על מחיר הנסיעה שנקבע במחירון.
(2) רשאי אדם להסיע נוסעים במונית בנסיעה מיוחדת המבוצעת במסגרת הסכם בכתב לביצוע נסיעות קבועות אם נתמלאו כל אלה:
(א) ההסעה מבוצעת במונית העומדת לרשות תאגיד שמטרתו מתן שירות הסעה בנסיעות מיוחדות במוניות או במונית שבבעלות תאגיד כאמור (בתקנת משנה זו – התאגיד);
(ב) למזמין הנסיעה הסכם בכתב עם התאגיד למתן השירות;
(ג) תקופת ההסכם לא תפחת משנה אחת;
(ד) המונה הופעל במצב "נסיעה לפי הסכם", בהתאם להוראות התוספת הרביעית;
(ה) בעת הנסיעה יימצא במונית אישור שנתן מנהל התאגיד או סדרן בתאגיד לנהג, לפי הטופס שבחלק ג' בתוספת הרביעית, כי הנסיעה מבוצעת במסגרת ההסכם.
(ג) לא יופעל מונה בנסיעת שירות.
511. במונית הפנויה להסעת נוסעים בנסיעה מיוחדת, יציג הנהג את המונה במצב "פנוי" כשהוא מואר.

512. לא ידרוש אדם ולא יגבה ולא ירשה לאחר לדרוש או לגבות –
(1) שכר הסעה או שכר המתנה יותר מכפי שיראה המונה בסיום הנסיעה;
(2) בנסיעה שבה לפי דרישת הנוסע לא הופעל מונה - שכר הסעה יותר מכפי שנקבע במחירון לאותה נסיעה;
(2א) בנסיעה לפי הסכם כאמור בתקנה 510(ב)(2) – שכר הסעה העולה על הקבוע בהסכם;
(3) כל תשלום אחר שאיננו קבוע בשכר ההסעה.
513. (א) הוחלף צמיג מהצמיגים שעל גלגלי הסרן המחובר למונה בצמיג מסוג, בגודל, מתוצרת או בעל מספר רבדים אחר, או בצמיג שחודש, או הוחלף חלק או אבזר בתיבת ההילוכים או בסרן האחורי, בחלקים או באבזרים בגודל או מידה אחרים, חייבים בעל המונית והנהג, תוך ארבעים ושמונה שעות מזמן ההחלפה, להבטיח את כיוונון המונה על ידי נותן שירות מוסמך, לשם התאמתו לגודל הצמיגים, החלקים או האבזרים שהוחלפו.
(ב) בחישוב התקופה של ארבעים ושמונה שעות לפי תקנת משנה (א), לא יובאו בחשבון ימי מנוחה ומועדים שנקבעו על פי דין.
(ג) רישום השינוי בצמיגים, בחלקים או באבזרים שהוחלפו כאמור בתקנת משנה (א), יבוצע בהתאם להוראות הרשות.
514. בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו יציגו במונית כל הוראות, לוח, תדריך, שכר הסעה או חומר אחר כפי שהורתה הרשות ובמקום שהורתה.
515. (א) מונית שאין עליה רשיון הסעה בר-תוקף ושבעליה הפסיק את השימוש בה והודיע על כך לרשות הרישוי כאמור בתקנה 290, או שהותקן והורכב בה מונה שלא מן הסוג המותר לשימוש, חייב בעל המונית, או מי שהמונית בשליטתו, להתייצב אצל נותן שירות מוסמך לשם הסרתו.
(ב) חוייב בעל מונית או מי שהמונית בשליטתו בהסרת מונה לפי תקנת משנה (א), ולא הסירו, יראו את המונה כאילו הותקן והורכב במונית בניגוד להוראות פרק זה.Share/Bookmark