תקנות תעבורה

רישוי ורישום רכב מנועי המשך 2

280. (א) בעליה ומחזיקה של מכונה ניידת אשר לפי מבנה אינה מסוגלת לנוע במישור במהירות העולה על 40 ק"מ לשעה או הרשומה לפי חוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957, פטור מחובת רישום ומחובת רשיון רכב לפי סעיף 3 לפקודה, אם –


(1) נתמלאו בה הוראות תקנות 317, 318, 319, 320, 321, 322, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 350, 351, 352, 357, 361, 367, 370;
(2) שם בעליה ומענו ומשקלה הכולל המותר רשומים על הדופן הימנית או מאחור על רקע שחור באותיות וספרות לבנות שגובה כל אחת מהן 30 מ"מ לפחות ורחבה 20 מ"מ לפחות, או היא נושאת לוח מספר כקבוע בסעיף 7 לחוק רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957;
(3) (נמחקה).
(ב) לא ינהג אדם במכונה ניידת אלא אם כן הוא מחזיק:
(1) ברשיון נהיגה בר תוקף לפי תקנות 179 או 180;
(2) בתעודה שניתנה לו מאת מוסך מורשה כי המכונה הניידת נבדקה בשנה האחרונה ונמצאה כשירה לתנועה וכי נתמלאו בה ההוראות האמורות בפסקאות (1) ו-(2) בתקנת משנה (א);
(3) בתעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת הביטוח.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב)(1), הנוהג במכונה ניידת רגלית פטור מחובת רישיון נהיגה.
281. (א) לא יינתן ולא יחודש רשיון רכב –
(1) לרכב באבדן גמור;
(2) למונית - בתום שתים עשרה שנים משנת ייצורה;
(3) לרכב נוסעים פרטי או רכב פרטי דו-שימושי המשמש להוראת נהיגה ולאמבולנס, למעט אמבולנס מן הסוג האמור בפסקה (7) – בתום עשר שנים משנת ייצורם;
(4) לרכב חילוץ שמשקלו הכולל המותר עד 16,000 ק"ג - בתום תשע עשרה שנים משנת ייצורו;
(5) לאוטובוס ולטיולית - בתום עשרים שנים משנת ייצורו;


(6) לאופנוע להגשת עזרה ראשונה – בתום שבע שנים משנת ייצורו;
(7) לאמבולנס שמוגן נגד ירי או בעל הנעה על כל הגלגלים – בתום חמש עשרה שנים משנת ייצורו.
(ב) רשיון לרכב מיושן ולמונית בתום עשר שנים משנת ייצורה יהיה לששה חודשים ובלבד שבעל הרכב יציג לפני בדיקת הרכב תעודה כאמור בתקנה 273(ו), ולגבי רכב חילוץ שמשקלו הכולל המותר עולה על 16,000 ק"ג, ימציא בעלו, אחת לשנה, גם אישור ממעבדה מוסמכת, על פי המפרט שקבע מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בתוך שלושה חדשים לפי מועד הבדיקה ונמצא במצב תקין.
(ג) לא יחודש רשיון לרכב מיושן אם חלפו שנתיים מיום שפג רשיונו.

(ד) האמור בתקנת משנה (ג) לא יחול על רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, אופנוע ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר לא עולה על 6,000 ק"ג ובלבד שבעל הרכב המציא תעודה כאמור בתקנה 273(ו) ואישור ממעבדה מוסמכת, על פי מפרט שקבע מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בתוך שלושה חדשים לפי מועד הבדיקה ונמצא במצב תקין.
281א. (א) רשיון לרכב אספנות יהיה לששה חדשים, בכפוף לאמור בתקנה 273, ובלבד שבעלו יציג תעודה, כאמור בתקנה 273(ו), פעם אחת בשנה.
(ב) בעל רכב אספנות יתקין בו לוחית זיהוי שתכלול את המילים "רכב אספנות".
(ג) רכב אספנות לא ינוע בדרך בשעות 07.00 ועד 09.00 בימים א' עד ה' שאינם חלים בחג או במועד.
(ד) רכב אספנות לא ישמש את צרכי עיסוקו של בעלו.
(ה) רכב אספנות פטור מתשלום אגרה בעד תקופה שבה לא היה רשיון הרכב תקף.
(ו) לא יסיע אדם באוטובוס, שצוין ברישיון הרכב כרכב אספנות, יותר משישה נוסעים.
(ז) לא יוביל אדם מטען ברכב מסחרי שצוין ברישיון הרכב כרכב אספנות.
282. (א) לא יירשם רכב ולא יינתן עליו רישיון, אלא אם כן –
(1) עמד בדרישות החובה בענינים המפורטים בתקנת משנה (ד);
(2) רשות הרישוי בדקה ואישרה כי באב טיפוס של אותו סוג רכב נתקיימו כל התנאים האמורים בתקנות אלה לאותו סוג של רכב וכי הומצאה לרשות הרישוי תעודה מאת מעבדה מוסמכת, או כל תעודה אחרת לפי דרישתה, שלפיה הרכב תואם את האב טיפוס של אותו סוג רכב;
(3) טרם חלפו 12 חודשים ממועד ייצורו; ואולם רשות הרישוי תרשום רכב ותיתן עליו רישיון אף בחלוף התקופה האמורה, אם התקיים בו אחד מאלה:
(א) הרכב יוצר בידי כמה יצרנים והושלם תהליך ייצורו, המוגדר בהנחיות מדינות הקהילה האירופית (EC), המופקדות לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה, בשעות העבודה הרגילות של המשרד, ובאתר האינטרנט של המשרד, כרכב שיוצר בשלבים (multi-stage) (להלן – רכב שיוצר בשלבים) כדלהלן:
(1) רכב מסוג M שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, רכב מסוג N שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג ורכב מסוג O3 ו-O4 המסווגים כרכב להובלת חומרים מסוכנים, כאמבולנס, כרכב ממוגן ירי או כרכב עבודה שטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצור השלדה שלהם;
(2) רכב עבודה אשר ייעודו כיבוי אש ומשקלו הכולל המותר עולה על 15,000 ק"ג ורכב עבודה אשר ייעודו משאבת בטון, עגורן, שמשקלו הכולל המותר עולה על 25,000 ק"ג – שטרם חלפו 30 חודשים ממועד ייצור השלדה שלהם;
(ב) הרכב הוא רכב פרטי מסוג M1 או רכב מסוג L שיובא ביבוא אישי כמשמעותו בצו יבוא חופשי, התשס"ו-2006, וטרם חלפו 24 חודשים ממועד ייצורו, או אם מועד ייצורו אינו ידוע – מהמועד שבו נרשם הרכב לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ;
(ג) הרכב יובא בידי תייר, תושב חוץ או תושב חוזר וטרם חלפו 4 שנים ממועד ייצורו, או או אם מועד ייצורו אינו ידוע – מהמועד שבו נרשם לראשונה לתנועה בדרכים במדינת חוץ;
(ד) הרכב יובא בידי עולה חדש, נציג או נציגות של האומות המאוחדות, או נציג או נציגות של מדינת חוץ;
(ה) הרכב הוא רכב אספנות שיובא או רכב שניתן עליו רישיון יבוא לתקופה קצובה;
(ו) הרכב הוא של צבא הגנה לישראל, של שירות הביטחון הכללי או של משטרת ישראל, וטרם חלפו 12 שנים ממועד ייצורו;
בפסקה זו, "רכב" – למעט רכב מסוג T, רכב שטח ומכונה ניידת;
(4) יצוין ברישיון הרכב מועד עליית הרכב לכביש כמפורט להלן:
(א) ברכב הנרשם בארץ לראשונה, ושלא נרשם לתנועה בדרכים במדינת חוץ – מועד רישום הרכב בארץ או שנים עשר חודשים ממועד ייצור הרכב, המוקדם מבין השניים;
(ב) ברכב הנרשם בארץ לראשונה, ושנרשם בעבר לתנועה בדרכים במדינת חוץ – שנים עשר חודשים ממועד ייצור הרכב או ממועד הרישום לראשונה לתנועה בדרכים במדינת החוץ, המוקדם מבין השניים;
(ג) ברכב שיוצר בשלבים, שנרשם בארץ לראשונה ולא נרשם בעבר לתנועה בדרכים במדינת חוץ – מועד ייצור הרכב ועד להשלמת תהליך הייצור – מועד רישום הרכב בארץ;
(ד) ברכב אספנות – מועד ייצור הרכב;
בתקנת משנה זו, "מועד ייצור" – היום האחרון בחודש שבו הושלם ייצור הרכב או השלדה, לפי העניין.
(ב) מנהל אגף הרכב רשאי לקבוע תקנים לרכב או לחדשם מזמן לזמן לכל אחת מדרישות החובה האמורות בתקנה זו; התקנים האמורים יעמדו לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד.
(ג) התקנים האמורים בתקנת משנה (ב) יהיו מבוססים על הנחיות מדינות הקהילה האירופאית (E.C) למעט כלי רכב שיוצרו במדינות NAFTA ואשר לגביהם תתבסס התקינה על דרישות התקינה הפדרלית של ארצות הברית של אמריקה וכן על התקינה הישראלית.
(ד) דרישות החובה לענין תקנת משנה (א) הן לענינים כמפורט להלן:
(1) רמת רעש;
(2) זיהום אוויר;
(3) מכלי דלק או הגנה תת-רכבית אחורית;
(4) משטח לוחית רישוי אחורית;
(5) מערכת היגוי – Steering Effort;
(6) צירים ונועלי דלתות;
(7) צופר;
(8) ראות אחורית – Rear Visibility;
(9) מעצורים;
(10) תאימות אלקטרו-מגנטית – Suppression (Radio);
(11) עשן דיזל – Diesel Smoke;
(12) התאמת מבנה פנימי – Interior Fittings;
(13) מניעת גניבות ואימובילייזר;
(14) הגנת הגה – Protective Steering;
(15) חוזק כיסא;
(16) פרופיל חיצוני לכלי הרכב – Exterior Projections;
(17) מד אוץ והילוך אחורי – Speedometrer and Reverse Gear;
(18) טבלת זיהוי – Plates (Statutory);
(19) נקודות עיגון לחגורות – Seat Belt and Anchorages;
(20) הרכבה של תאורה ואבזרי תאורה – Installation of Lighting and Light Signalling Devices;
(21) מחזיר אור – Retro Reflectors;
(22) נורות רכב – End-Outline, Front-Position (side), Rear-Position (Side), Stop, Side Marker, Daytime Running Lamps;
(23) נורות כיוון – Direction Indicator;
(24) נורות ללוחית רישוי אחורית;
(25) פנסי חזית (כולל נורה) – Headlamps (Including Bulbs);
(26) פנס ערפל בחזית הרכב – Front Fog Lamps;
(27) וו גרירה – Towing Hooks;
(28) פנס ערפל אחורי;
(29) פנס לנסיעה אחורית;
(30) פנס חניה – Parking Lamps;
(31) חגורות בטיחות;
(32) שדה ראיה קדמי;
(33) זיהוי בקרת הרכב – Identification of Control;
(34) מערכת מזרים אוויר להפשרת כפור והפגת אדים משמשת החזית – Defrost/Demist;
(35) מערכת מגבי שמשות ומנגנון להתזת מים לשמשת החזית – Wash/Wipe;
(36) מערכת חימום;
(37) מגיני בוץ וכנפיים לרכב נוסעים – Wheel Guards;
(38) משענת ראש – Head Restraints;
(39) פליטת CO2 וצריכת דלק – CO2 Emissions/Fuel Consumption;
(40) הספקי מנוע;
(41) זיהום אוויר ממנועי דיזל – Diesel Emissions;
(42) הגנה צדית של רכב מפני התנגשות – Lateral Protection;
(43) התקנים למניעת התזת מים ובוץ – Spray-Suppression Systems;
(44) קביעת מידות ועומסים לרכב מסוג M1;
(45) בטיחות שמשות;
(46) צמיגים;
(47) מגביל מהירות;
(48) קביעת מידות ועומסים נוסף על האמור בסעיף 44;
(49) פרופיל מבנה חיצוני לכלי הרכב מסוג N – External Projections of Cabs;
(50) צימודים מכניים – Couplings;
(51) עמידות באש – Flammability;
(52) אוטובוסים – Buses and Coaches;
(53) עמידות בהתנגשות חזיתית – Frontal Impact;
(54) עמידות בהתנגשות צד – Side Impact;
(55) כלי רכב המיעוד להובלת חומרים מסוכנים – Vehicles Intended for The Transport of Dangerous Goods;
(56) הגנה תת-רכבית קדמית;
(57) הגנת הולכי רגל – Pedestrian Protection.
(ה) אגרה בעד בדיקה ומתן אישור כאמור בתקנה זו תהיה כמפורט בפרט 21 בחלק ג' בתוספת הראשונה ותשולם בידי מבקש אותה בדיקה.


Share/Bookmark