תקנות תעבורה

חלק ט'1: תנועה מהאזור  דיני תעבורה

578. בחלק זה –

"אזור" – כל אחד מאלה: יהודה והשומרון ורצועת עזה;
"הסכם הביניים" – הסכם ביניים ישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה;
"תושב אזור" – מי שהוא תושב האזור ואינו רשום במרשם האוכלוסין לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.
578א. תושב אזור שבידו רישיון נהיגה בר תוקף שניתן באזור לפי סעיף 38 לתוספת 1 בנספח iii להסכם הביניים, יראו אותו כבעל רישיון נהיגה בר תוקף בישראל בדרגה מקבילה לדרגת רישיון הנהיגה שלו אם נתקיימו בו תנאי הגיל האמורים בתקנות 188 עד 190.
578ב. לא ינהג תושב אזור רכב שאינו רשום באזור אלא אם כן –
(1) אם הוא תושב יהודה והשומרון – יש בידו היתר לכך מאת מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון או מי שהוא הסמיך לכך;
(2) אם הוא תושב רצועת עזה – יש בידו היתר לכך מאת שר התחבורה והבטיחות בדרכים או מי שהוא הסמיך לכך.
578ג. רכב הרשום באזור לפי סעיף 38 לתוספת 1 בנספח iii להסכם הביניים, פטור מחובת רישום רכב ומחובת רישיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, ובלבד שיש לו רישיון רכב תקף שניתן לו באזור ומותקנות ברכב שתי לוחיות המציגות את מספר הרישום של הרכב כפי שנקבע באזור ואם הרכב גורר אחריו גרור – גם לוחית המציגה את מספר הרישום של הרכב מאחורי הגרור.
578ד. הוראות תקנה 569 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על נהיגת רכב לפי חלק זה.


Share/Bookmark