תקנות תעבורה

פרק שמיני: מתן רשיון להפעלת מונית דיני תעבורה


528. המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית רשאי להגיש בקשה על כך (להלן - בקשה) למפקח על התעבורה (להלן - המפקח) במשרדו בירושלים.
529. מי שהוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף למונית ונהג בישראל במונית כעיסוק עיקרי במשך שש שנים לפחות שקדמו למועד הגשת הבקשה, ולא קיבל מעולם רשיון להפעלת מונית מהמפקח, למעט רשיון שהועבר אליו על פי היתר לפי סעיף 14ד לפקודה, רשאי להגיש בקשה אחת בשמו בלבד; לענין פרק זה, "עיסוק עיקרי" - כמשמעותו בסעיף 14ה(א)(1) לפקודה.
530. בקשה תוגש בתצהיר לפי טופס שהורה עליו המפקח ושניתן להשיגו במשרדי המפקח בירושלים, בתל-אביב ובחיפה.
531. (א) מבקש יצרף לבקשה את המסמכים הבאים לאימותה:
(1) אישור מאת משרד הפנים שהוא תושב ישראל;
(2) הסכמה לכך שועדת המוניות תקבל את פרטי המרשם הפלילי המתנהל לגביו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א- 1981;
(3) אישור על תשלום אגרה לפי סעיף 14ב(ג) לפקודה.
(ב) מילא המבקש אחר האמור בתקנה 529, יצרף לבקשתו גם את כל אלה:
(1) אישור מאת רשות הרישוי כי הוא בעל רשיון נהיגה בר תוקף למונית ומועד הוצאת הרשיון;
(2) אישור מאת פקיד השומה שהמבקש הגיש לו דוחות שנתיים לפי פקודת מס הכנסה לגבי תקופת עיסוקו בנהיגת מונית שבהם הצהיר כי עיקר עיסוקו בתקופה האמורה היה בנהיגת מונית;
(3) תצהיר כי עיקר עיסוקו ב-6 השנים שקדמו להגשת הבקשה היה בנהיגת מונית וכי הוא לא קיבל מעולם רשיון להפעלת מונית מאת המפקח, למעט רשיון שהועבר אליו על פי היתר לפי סעיף 14ד לפקודה;
(4) אישור מאת המוסד לביטוח לאומי כי המבקש רשום אצלם כנהג מונית;
(5) אישור מאת רשויות מס ערך מוסף כי המבקש הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976;
(6) מבקש שעיסוקו העיקרי כולל עבודה בפועל בנהיגת מונית בחוץ לארץ יצרף לבקשתו גם מסמכים אלה:
(א) רישיון נהיגה במונית שניתן לו מאת הרשות המוסמכת לכך במדינה שבה הוצא הרישיון;
(ב) תצהיר בדבר עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ;
(ג) אישורים על עיסוקו כנהג מונית בחוץ לארץ;
(ד) כל אישור אחר שידרוש יושב ראש ועדת המוניות.
532. (א) ועדת המוניות לא תדון בבקשה שלא הוגשה כאמור בתקנות 530 ו-531.
(ב) לא יתקבלו מסמכים נוספים לאחר קבלת בקשה אלא בהסכמת ועדת המוניות.
533. החליטה ועדת המוניות כי מתקיימים במבקש כל תנאי הכשירות לקבלת רשיון להפעלת מונית, יוציא המפקח על התעבורה רשיון להפעלת מונית לאחר שהמבקש המציא אישור על תשלום האגרה לפי סעיף 14ה(א) לפקודה.Share/Bookmark