תקנות תעבורה

סימן ד': סימני זיהוי לרכב
300. (א) רכב הרשום בישראל יישא עליו שתי לוחיות זיהוי; אולם אופנוע, גרור, נתמך, אופניים ותלת אופן ישאו לוחית זיהוי אחת שתותקן מאחורי הרכב.

(ב) בלוחיות הזיהוי של רכב, למעט אופניים ותלת-אופניים, ייתקיימו התנאים המפורטים בתוספת השלישית; באופניים ובתלת-אופניים יסומנו לוחיות הזיהוי בסימן הרשות המקומית שנתנה לגביהם את הרשיון.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), בכלי הרכב המפורטים בתוספת העשירית תותקן לוחית זיהוי נוספת שמתקיימים בה התנאים המפורטים בתוספת השלישית.
301. (א) לוחיות-הזיהוי יותקנו על הרכב אחת מלפנים ואחת מאחור במקומות המיועדים לכך על ידי היצרן, ובאין מקום כזה - לפי הוראות רשות הרישוי.
(ב) לוחיות הזיהוי יהיו תמיד נקיות ולא יוסתרו על ידי חלק מחלקי הרכב או המטען שעליו.
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), בכלי הרכב המפורטים בתוספת העשירית תותקן לוחית זיהוי נוספת שמתקיימים בה התנאים המפורטים בתוספת השלישית.
302. לוחית זיהוי שניזוקה או שנשחתה תוחלף בחדשה.

303. (א) לא יסיר אדם לוחית זיהוי מרכב אלא לשם החלפתה כאמור בתקנה 302 או לביטולה כאמור בתקנה 289.
(ב) לא יוסיף אדם על לוחית הזיהוי סימנים או מספרים על אלה שקבעה רשות הרישוי ולא ישנה בה דבר, לא יטשטש את צבעה ולא ישחית אותה בכל צורה שהיא.
304. (א) רשות הרישוי רשאית להורות בהודעה שתפורסם ברשומות שרכב מסויים או סוג של רכב ישא באופן ובצורה שייקבעו בהודעה האמורה את לוחיות-הזיהוי, הסמלים, אותיות-ההיכר, צבעי ההיכר וסימני ההיכר  האחרים שנקבעו בה.
(ב) רשות הרישוי רשאית להורות כאמור בתקנת משנה (א) לגבי כל שטח המדינה או חלק ממנו.
(ג) פורסמה הוראה לפי תקנת משנה (א), לא ינהג אדם רכב שצויין בהודעה ולא ירשה לאחר לנהוג רכב כאמור אלא אם הרכב נושא עליו את לוחיות-הזיהוי, הסמלים, אותיות ההיכר, צבעי ההיכר או סימני ההיכר  האחרים שנקבעו.
305. (א) לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הרשום בישראל אלא אם הרכב נושא עליו לוחיות-זיהוי או סימני היכר מיוחדים כאמור בחלק זה.
(ב) לא ינהג אדם ולא יורשה לאחר לנהוג ברכב הרשום בישראל כשהרכב נושא עליו לוחית-זיהוי או סימן-זיהוי או סימן שאינם אמורים בתקנת משנה (א).
(ג) רשות הרישוי רשאית להורות על הסרת כל לוחית-זיהוי, סימן-זיהוי או סימן שאינם אמורים בתקנת משנה (א).
(ד) (בוטלה).
305א. לא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב הנושא עליו פרסומת המתחלפת בזמן נהיגת הרכב ופרסומת העלולה להפריע את שדה הראיה, המסתירה את פנסי הרכב, המפריעה להפעלתו של הרכב או הפוגעת במבנה הרכב ובתקינותו.Share/Bookmark