תקנות תעבורה

סימן י"ב: סימון רכב למטרות בטיחות

383א. (א) ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3500 ק"ג למעט רכב בעל מרכב אחוד יותקנו לאורך הדופן האחורי בקצותיו מן הפינות הנמוכות הקיצוניות ביותר של הדופן שתי טבלאות שמידותיהן 30 ס"מ X 60 ס"מ שייצבעו לסירוגין בפסים בצבע לבן מחזיר אור ובפסים בצבע מחזיר אור כלהלן:
(1) רוחב הפסים יהיה 10 ס"מ;
(2) הפסים יועברו בזווית של 45 מעלות ויתחילו בפינה הימנית העליונה של הטבלה.
(ב) ברכב מסחרי כאמור בתקנת משנה (א) שאין בו דופן אחורי תהיה המסגרת של החלק האחורי של מרכב הרכב צבועה בצבע אדום מחזיר אור כלהלן:
(1) רוחב הפס לא יהיה פחות מ-5 ס"מ;
(2) אורך הפס מן הקצוות לא יהיה פחות מ-40 ס"מ מכל קצה;
(3) פס ברוחב של 5 ס"מ לפחות ובאורך של 40 ס"מ לפחות צבוע בצבע אדום מחזיר אור המתחיל במאונך מקצות המסגרת של החלק האחורי של המרכב.
383ב. ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3500 ק"ג תהיה המסגרת של מרכב הרכב צבועה כאמור בתקנה 383א(ב), או יודבקו על המגן האחורי שני סרטים צבועים בצבע אדום מחזיר אור ברוחב של 5 ס"מ לפחות ובאורך של 40 ס"מ לפחות משני קצות המגן האחורי.

383ג. (א) במונית וברכב פרטי ששנת ייצורו עד 1995, יהיה המגן האחורי מסומן בהתאם לאמור בפרט 28 1(ב) בחלק ג' לתוספת השניה.(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ברכב נוסעים פרטי וברכב פרטי דו שימושי ששנת ייצורו 1996 ואילך, יכול שיודבק במרכז הפגוש האחורי או על מרכב הרכב שמעליו סרט מחזיר אור ועליו הכתובת "שמור מרחק".
383ד. (א) באוטובוס וברכב בעל מרכב אחוד שיש בו מגן אחורי יהיה מגן כאמור צבוע בפסים בצבע אדום מחזיר אור כלהלן:

(1) שני פסים שרחבם 10 ס"מ לפחות וארכם 80 ס"מ לפחות משני קצות המגן האחורי.
(2) פס שרחבו 5 ס"מ לפחות וארכו 40 ס"מ לפחות המתחיל במאונך מקצות המסגרת של החלק האחורי של המרכב האחורי.
(ב) באוטובוס וברכב בעל מרכב אחוד שאין בהם מגן אחורי תהיה המסגרת של החלק האחורי של מרכב הרכב צבועה כאמור בתקנת משנה (א) בגובה של 80 ס"מ מעל פני הקרקע.
383ה. (א) באופנוע ובטרקטור תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה בפס בצבע אדום מחזיר אור שרוחבו 2.5 ס"מ ואורכו 15 ס"מ מתחת לספרות בגובה 30 מ"מ.(ב) בתלת-אופנוע תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה כאמור בתקנת משנה (א) וקצה הארגז ייצבע במאונך, מלפנים אם הארגז מורכב מלפנים או מאחור אם הארגז מורכב מאחור, בצבע אדום מחזיר אור באורך של 15 ס"מ לפחות וברוחב של 2.5 ס"מ לפחות.
(ג) באופנוע עם רכב צדי תהיה לוחית הזיהוי האחורית צבועה כאמור בתקנת משנה (א) וכן יהיה הרכב הצדי צבוע בקצהו האחורי הקיצוני בפס בצבע מחזיר אור ברוחב של 2.5 ס"מ ובאורך של 15 ס"מ לפחות.
383ו. (א) בטרקטור למעט בטרקטורון ובמכונה ניידת יהיו הכנפיים האחוריות צבועות בפס מאונך בצבע אדום מחזיר אור ברוחב של 5 ס"מ לפחות ובאורך של 40 ס"מ לפחות המתחיל מן הקצה התחתון של הכנף.

(ב) היה מותקן ברכב כאמור בתקנת משנה (א) מאחוריו, ציוד עבודה, יסומן רכב כאמור וכן יסומן הקצה האחורי של ציוד העבודה במרכז בטבלה אחת כאמור בתקנה 383א(א).
383ז. (א) גרור הנגרר על ידי רכב מנועי או נתמך הנגרר על ידי רכב תומך, לרבות כל מיתקן המיועד להיגרר על ידי רכב או להתחבר לרכב, יסומן בשתי טבלאות כאמור בתקנה 383א(א).
(ב) היה רוחב הגרור או הנתמך פחות מ-150 ס"מ יסומן הגרור או הנתמך בטבלה אחת כאמור בתקנה 383א(ב).
(ג) עגלה הרתומה לבהמה תסומן מאחוריה, במרכז, בטבלה אחת כאמור בתקנה 383(א).
383ח. הסימונים לפי תקנות 383א עד 383ז יהיו כאמור בהן, לפי הענין, או יהיו מחומר מחזיר אור מסוג שאישר מנהל אגף הרכב או מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.
383ט. הסימון לפי תקנות 383א-383ח –
(1) יוחזק תמיד במצב נקי ולא יהיה דהוי או מטושטש;
(2) ייראה לעין עוברי דרך ולא יוסתר.
383י. לא ינהג אדם רכב כאמור בתקנות 383א-383ח אלא אם הרכב מסומן כאמור בסימן זה.


Share/Bookmark