תקנות תעבורה

סימן ג': רשיון סחר
291. (א) רשות הרישוי המייחדת לאדם תו מסחרי לפי סעיף 9 לפקודה, תתן לו רשיון מסחרי בהתאם להוראות סימן זה.
(ב) התו והרשיון המסחרי כאמור (להלן - רשיון סחר) ישאו שניהם מספר רישום אשר הוקצה על ידי רשות הרישוי.
292. המבקש רשיון סחר יגיש בקשה לרשות הרישוי.

292א. לא יינתן רשיון סחר לסוחר של רכב מנועי אלא אם הוכיח, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי
(1) לרשותו מקום מתאים לניהול עסקו ולהחניית כלי הרכב שהוא סוחר בהם;
(2) לא התקיים בו האמור בתקנה 15ב(1) עד (3), ואם היה המבקש תאגיד, בבעלי התאגיד לא התקיים האמור באותה תקנה.
293. לא יינתן רשיון סחר אלא לאחת המטרות המנויות להלן:
(1) בדיקת רכב או ניסויו כשהוא הולך ונבנה או לאחר שנעשו בו תיקונים;
(2) ניסוי רכב בשביל אדם העומד לקנותו או הסעת הרכב על פי דרישתו של אדם כזה לאיזה מקום שהוא לצורך בדיקה או נסיון;
(3) הבאת רכב שנמכר ממקום מכירה למקום שיעד לו הקונה;
(4) הבאת רכב לבית מלאכה או לבית חרושת שם עומדים לבצע בו תיקונים, או החזרתו מבית מלאכה או מבית חרושת כאמור;
(5) הבאת רכב לאחר שנבנה לנמל ולתחנת רכבת או למרכז המכירה של בית-החרושת;
(6) כל מטרה אחרת שרשות הרישוי תראה אותה כמטרה מסחרית.
294. (בוטלה).
295. לא ישתמש אדם ולא ירשה לאחר להשתמש ברשיון סחר אלא למטרות המפורטות בתקנה 293 שצויינו ברשיון ואלא אם הרכב שבו הוא נוהג, נושא עליו את לוחיות זיהוי כאמור בתוספת השלישית.
296. לא יינתן ולא יחודש רישיון סחר אלא אם כן שילם המבקש את האגרה הקבועה בפרט 13 לחלק ג' של התוספת הראשונה והצהיר כי ברשותו תעודת ביטוח המכסה שימוש ברישיון סחר לשם נסיעה ברכב.
297. (א) כל נסיעה שבה משתמשים ברשיון סחר תירשם ביומן הנסיעות עם התחלת הנסיעה לפי הפרטים שבו והיא תיחתם על ידי בעל הרשיון או עובדו, שאת שמו הודיע מבקש הרשיון לרשות הרישוי.
(ב) יומן הנסיעות יימצא תמיד ברכב בעת נסיעה.
(ג) בעל הרשיון או עובדו הנמצא בתוך הרכב יראהו לפי דרישה לכל שוטר ולכל בוחן.
298. המסיע על-פי רשיון סחר לא יסיע, ולא יניח לאחר להסיע –
(1) בתמורה;
(2) יותר מארבעה אנשים מלבד הנהג, והם בעל הרשיון או עובדו, הקונה, יועציו הטכניים או עובדיהם.
299. המסיע ברשיון סחר לא יוביל מטען כלשהו, למעט המטען הדרוש לבדיקת כושרו של הרכב, ולא יוריד את המטען האמור אלא במקום שבו הוטען.
Share/Bookmark