תקנות תעבורה

סימן ב': מידות רכב ומשקלו
313. (א) מידות רכב כמפורט להלן לא יעלו על המידות שצוינו לצדו:
מטרים
(1) רחבו הכולל –
(א) רכב, למעט רכב כאמור בפסקת משנה (ב) 2.55
ובלבד שברכב מסחרי, וברכב להסעת נוסעים שמשקלם הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, לא יעלה הרוחב החיצוני הכולל של הארגז או המרכב, למעט הכנפיים, ביותר מ-5 אחוזים מכל צד על המרחק הנמדד בין שתי נקודות קיצוניות ביותר של הצמיגים המורכבים על הסרן האחורי;
(ב) ברכב שנרשם ברישיונו כרכב עם מרכב קירור מבוקר העומד בדרישות תקן ישראלי 1291 והמשמש להובלת מזון בטמפרטורה מבוקרת 2.60
(2) גובהו הכולל –
(א) ברכב, למעט רכב כאמור בפסקת משנה (ב), שמשקלו העולל המותר –
(1) עד 1,500 ק"ג 2.50
(2) עולה על 1,500 ק"ג עד 3,500 ק"ג 3.00
(3) עולה על 3,500 ק"ג עד 8,000 ק"ג 3.50
(4) עולה על 8,000 ק"ג ובאוטובוס 4.00
(ב) ברכב שנרשם ברישיונו כרכב המיועד להובלת מכולות, ובלבד שגובה המשטח שעליו מונחת ומחוברת המכולה לא יעלה על 1.56 מטרים 4.00
(3) אורכו הכולל של –
(א) רכב מסחרי 12.00
(ב) אוטובוס בעל שני סרנים 13.50
(ב1) אוטובוס בעל יותר משני סרנים 15.00
(ג) אוטובוס מפרקי 18.75
(ד) רכב מורכב –
(1) בעל תא נהג מעל המנוע 17.60
(2) בעל תא נהג מעל המנוע 17.60
ובלבד שהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 12.00 מטרים והמרחק הנמדד ברדיוס מפין הגרירה של הנתמך לכל אחת מהנקודות בחלקו הקדמי של הנתמך לכל אחת מהנקודות בחלקו הקדמי של הנתמך לא יעלה על 2.04 מטרים;
(3) המורכב מתומך בעל 4 סרנים עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי תא הנהג, שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים, ובלבד שאורך הנתמך לא יעלה על 12.50 מטרים ושהמרחק מפין הגרירה לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 10.90 מטרים וקיים סרן היגוי בשלישיית הסרנים שבנתמך 17.50
(ה) גרור 12.00
(ו) על אף האמור בפסקאות משנה (א) ו-(ה), רכב מחובר 18.75
(ב) אורך שלוחה אחורית (Rear Overhang) לא יעלה על –
(1) ברכב, למעט רכב כאמור בפסקאות משנה (2) ו-(3) – 60% מרוחק הסרנים של הרכב;
(2) רכב שנרשם ברישיונו כרכב אשפה בדחס – 63% מרוחק הסרנים;
(3) אוטובוס – 65% מרוחק הסרנים אך לא יותר מ-3.60 מטרים.
(ג) רדיוס הסיבוב ברכב יהיה דלקמן:
(1) הרדיוס החיצוני לא יעלה על 12.50 מטרים;
(2) הרדיוס הפנימי לא יפחת מ-5.30 מטרים כאשר הרכב נע בסיבוב, ברדיוס של 12.50 מטרים.
(ד) רכב שאורכו הכולל עולה על 15.50 מטרים יותקן, יוצב או יודבק בחלקו האחורי שלט מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה ובו המילים "זהירות רכב ארוך".
314. (א) לא יעלה המשקל הכולל המותר של כלי רכב כמפורט להלן על המשקל שצויין לצד כל אחד מהם:
קילוגרמים 
(1) רכב מנועי, למעט רכב כאמור בפסקה (2) ובכפוף לאמור בפסקה (3)
(א) בעל 2 סרנים למעט אוטובוס 18,000
(א1) אוטובוס בעל 2 סרנים 19,000
(ב) בעל 3 סרנים 25,000
(ג) בעל 3 סרנים, כשעל הסרן המניע מותקנים, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה אוויר 26,000
(ד) בעל 4 סרנים 32,000
(ה) אוטובוס מפרקי 28,000
(2) רכב מורכב
(א) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל סרן אחד 28,000
(ב) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים 36,000
(ג) תומך בעל 2 סרנים שבסרן המניע מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים, שהמרחק בין הסרנים עולה על 1.80 מטרים 38,000
(ד) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 42,000
(ה) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר המיועד להובלת מכולה ימית במידות 40 רגל (40 foot ISO) 43,000
(ו) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים 42,000
(ז) תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים 43,000
(ח) תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 48,000
(ט) תומך בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 50,000
(י) תומך בעל 4 סרנים עם מנוף לטעינה עצמית מאחורי תא הנהג, שמצורף עליו נתמך בעל 3 סרנים, ובלבד שאורך הרכב המורכב לא יעלה על 17,50 מטרים ואורך הנתמך לא יעלה על 12.50 מטרים ושהמרחק מפין הגרירה עד לקצהו האחורי של הנתמך לא יעלה על 10.90 מטרים וקיים סרן היגוי בשלישיית הסרנים שבנתמך 55,000
(3) רכב מחובר
האמור בפסקה זו יחול נוסף על האמור בפסקאות (1) ו-(4):
(א) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים 36,000
(ב) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר 37,000
(ג) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים 43,000
(ד) רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים 43,000
(ה) רכב מנועי בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר 45,000
(ו) רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים 50,000
(ז) רכב מנועי בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר 53,000
(ח) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים 50,000
(ט) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר 51,000
(י) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים 57,000
(יא) רכב מנועי בעל 4 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר 59,000
(4) גרור
(א) בעל 2 סרנים 18,000
(ב) בעל 2 סרנים עם מתלה אוויר 19,000
(ג) בעל 3 סרנים 25,000
(ד) בעל 3 סרנים עם מתלה אוויר 27,000
לענין תקנת משנה זו יראו שני סרנים בחלקו האחורי של הרכב כצמד סרנים ושלושה סרנים בחלקו האחורי של הנתמך כשלישיית סרנים.
(א1) לא יצורף גרור לרכב מנועי או נתמך לתומך, אלא בצירופים המנויים בתקנת משנה (א)(2) ו-(3).
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), בחישוב המשקל הכולל המותר של הרכב, לא יעלה המשקל הכולל המותר על סרנים כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצדם:
קילוגרמים
(1) סרן קדמי להיגוי ברכב מנועי 7,500
(2) סרן בודד מניע למעט באוטובוס 11,500
(2א) סרן בודד מניע באוטובוס 12,000
(3) סרן בודד לא מניע 10,000
(4) צמד סרנים 18,000
(5) צמד סרנים ברכב מנועי שמותקן בו מתלה אוויר או שהמרחק בין הסרנים שלו בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר ועל הסרן המניע מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה המאפשר חלוקת עומס שווה בין הסרנים המניעים, בהתאם לדריקטיבה EC/96/53, כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה 9,500 ק"ג 19,000
(6) צמד סרנים בגרור או בנתמך כשהמרחק בין הסרנים 1.8 מטרים או יותר 20,000
(7) שלישיית סרנים בנתמך 24,000
ובלבד שיותקנו בסרנים אופנים וצמיגים בעלי כושר העמסה המתאים למשקל הכולל המותר לאותו סרן ולמהירות המרבית של הרכב כפי שתוכננה בידי יצרן הרכב.
(ג) לא יפחת המשקל הכולל על הסרנים המניעים של הרכב מ-25% מהמשקל הכולל המותר שלו.
(ד) בחישוב המשקל הכולל המותר של רכב מחובר לא יעלה המשקל הכולל המותר של הגרור על המשקל הכולל המותר של הגורר, ואולם הרשות רשאית לאשר יחס משקל כולל מותר אחר בין הגרור לבין הגורר אם נתקיימו כל אלה:
(1) בהספק המנוע של הגורר, ביחס למשקלו הכולל המותר של הרכב, נתקיימו הוראות תקנה 316א;
(2) במערכות הבלימה של הגורר ושל הגרור נתקיימו לדעת מנהל אגף הרכב דרישות תקן הקהיליה האירופית (EC); לא נתקיימו דרישות התקן כאמור, לא יעלה המשקל הכולל המותר של הגרור שתאשר הרשות על 80% מן המשקל הכולל של הגורר.
(ה) המשקל הכולל המותר והמשקל העצמי של רכב מסחרי ורכב עבודה והמטען המורשה לפי רישיון הרכב של רכב מסחרי, יירשמו על הדופן הימנית של תא הנהג.
(ו) מקום שסרן ניתן להרמה, יותקן מנגנון, המתאים למפרט של יצרן הרכב, שיגרום להורדת הסרן כאשר העומס על הסרנים הקדמיים או על צמד הסרנים האחוריים עולה על המותר.
314א. (א) בשלישיית סרנים בנתמך יתקיימו כל אלה:
(1) חלוקת המשקל על כל סרן תהיה שווה;
(2) המשקל הכולל המרבי לכל סרן יהיה כפי שאישרה רשות הרישוי, על פי הנחיית יצרן הרכב או הסרן ובכפוף לאמור בתקנות אלה;
(3) יכול שהסרנים יהיו בלא היגוי;
(4) בנתמך להובלת מכולה ימית במידות של 40 רגל (40 foot ISO), העומס המרבי על שלישיית סרנים עם מתלה אוויר לא יעלה על 25,000 ק"ג.
(ב) בשלישיית סרנים ברכב מנועי יתקיימו כל אלה:
(1) בסרן ההיגוי יורכבו שני צמיגים, אחד בכל צד;
(2) בכל סרן של צמד הסרנים יורכבו שני צמיגים בכל צד;
(3) הסרנים שבצמד יצוידו במערכת מתלה אוויר, ואולם אם ייעודו של הרכב איננו מאפשר ציודו במתלה אוויר כאמור, רשאית רשות הרישוי לאשרו אף בלעדיו;
(4) מקום שסרן ההיגוי מתרומם, יותקן מנגנון המתאים למפרט של יצרן הרכב שיגרום להורדת הסרן כאשר העומס על צמד הסרנים האחוריים עולה על המותר לצמד.
314א1. הוראות תקנות 313 ו-314 לא יחולו על כלי רכב של צבא הגנה לישראל שהוצא לו רישיון רכב צבאי לחירום על פי פקודות הצבא, ובלבד שמידותיו בחירום ומשקלו הכולל המותר יוגבלו בו.
314א2. (א) על אף האמור בתקנות אלה, אורכו הכולל של רכב מחובר או רכב מורכב כמפורט להלן, שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן לא יעלה על המצוין לצדו:
במטרים
(1) רכב מחובר 18.75
(2) רכב מורכב בלע תא נהג מעל המנוע שהאורך מפין הגרירה של הנתמך עד הקצה האחורי שלו אינו עולה על 12 מטרים 16.50
(3) רכב מורכב בעל תא נהג מאוחרוי המנוע שהאורך מפין הגרירה של הנתמך עד הקצה האחורי שלו אינו עולה על 12 מטרים 17.60
(ב) לא יעלה המשקל הכולל המותר של כלי רכב המיועדים להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצד כל אחד מהם:
בק"ג
(1) רכב מנועי בעל 2 סרנים 18,000
(2) רכב מנועי בעל 3 סרנים 25,000
(3) רכב מנועי בעל 3 סרנים כשעל הסרן המניע מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה אוויר או מתלה דומה לו בתכונותיו בהתאם לאמור בהחיות האיחוד האירופי מס' 96/53/EC לרבות כל העדכונים שלהן (בתקנה זו – מתלה), או כשהעומס המרבי המותר על סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג 26,000
(4) רכב מנועי בעל 4 סרנים עם שני סרני היגוי כשעל הסרן המניע מותקנים מכל צד צמד גלגלים ומתלה או כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג 32,000
(5) גרורים –
(א) גרור בעל 2 סרנים 18,000
(ב) גרור בעל 3 סרנים 24,000
(6) רכב מחובר –
(א) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 סרנים 36,000
(ב) רכב מנועי בעל 2 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 3 סרנים 40,000
(ג) רכב מנועי בעל 3 סרנים שמצורף אליו גרור בעל 2 או 3 סרנים 44,000
(7) רכב מורכב –
(א) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל סרן אחד 28,000
(ב) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים כשהמרחק בין הסרנים הוא בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר 36,000
(ג) תומך בעל 2 סרנים שמשקלו הכולל המותר 18,000 ק"ג לפחות, על הסרן המניע לו מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ונתמך בעל 2 סרנים שהמרחק בין סרניו עולה על 1.8 מטר והעומס המרבי המותר עליהם הוא 20,000 ק"ג ויותר 38,000
(ד) תומך בעל 2 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 40,000
(ה) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 2 סרנים 40,000
(ו) תומך בעל 3 סרנים שמצורף אליו נתמך בעל 3 סרנים 44,000
(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) לא יעלה העומס המרבי המותר על סרנים של רכב שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן כמפורט להלן, על המשקל שצוין לצדם:
(1) סרן קדמי להיגוי ברכב מנועי 7,500
(2) סרן בודד לא מניע 10,000
(3) סרן בודד מניע 11,500
(4) צמד סרנים ברכב מנועי –
(א) כשהמרחק בין הסרנים פחות מטר אחד 11,500
(ב) כשהמרחק בין הסרנים בין מטר אחד לבין 1.3 מטר 16,000
(ג) כשהמרחק בין הסרנים בין 1.3 מטר לבין 1.8 מטר ועל הסרן המניע מותקן, מכל צד, צמד גלגלים ומתלה או כשהעומס המרבי המותר על כל סרן מניע אינו עולה על 9,500 ק"ג 19,000
(5) צמד סרנים בגרור או בנתמך –
(א) כשהמרחק בין הסרנים עד מטר אחד 11,000
(ב) כשהמרחק בין הסרנים מעל מטר אחד עד 1.3 מטר 16,000
(ג) כשהמרחק בין הסרנים מעל 1.3 מטר עד 1.8 מטר 18,000
(ד) כשהמרחק בין הסרנים מעל 1.8 מטר 20,000
(6) שלישיית סרנים בגרור או בנתמך –
(א) כשהמרחק בין הסרנים עד 1.3 מטר 21,000
(ב) כשמהרחק בין הסרנים מעל 1.3 מטר עד 1.4 מטר 24,000
(ד) ברכב שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן, לא יפחת המשקל על הסרנים המניעים מ-25% ממשקל המטען המותר לאותו רכב לפי תקנות אלה.
(ה) לענין תקנה זו, יראו שני סרנים בחלקו האחורי של הרכב כצמד סרנים ושלושה סרנים בחלקו האחורי של הרכב כשלישיית סרנים.
314ב. (א) בשלישיית סרנים בנתמך שמותקן בו מכל המיועד להובלת חומר מסוכן שהמשקל המותר עליה הוא עד 24,000 ק"ג, יכול ששלישיית הסרנים תהיה בלא היגוי.
(ב) בשלישיית סרנים כאמור בתקנת משנה (א) יכול שיותקנו על כל סרן, מכל צד, גלגל אחד או צמד גלגלים וצמיגים בעלי מידה וכושר העמסה מתאימים לעומס המותר על אותו סרן.
315. (א) על אף האמור בחלק זה, רשאית רשות הרישוי להתיר, בתנאים או בלא תנאים ובהתייעצות עם המפקח על התעבורה, שימוש בציוד חריג.

(ב) התירה רשות הרישוי שימוש בציוד חריג יחול עליו האמור בתקנה 85(ג), לפי הענין, והאמור בתקנה 313(ד).
סימן ג': מנוע, מערכות הדלק והפליטה
316. מנוע המורכב ברכב מנועי וכן אביזרי המנוע יהיו במצב נקי ותקין ובעלי הספק וכושר מתאים לייעודו של הרכב שלא לגרום –
(1) לפליטת עשן מעל המידה הרגילה ברכב מסוג זה, או
(2) להפרשת שמן או כל חומר אחר, או
(3) לרעש מעל המידה הרגילה הכרוכה בפעולתו התקינה של מנוע מסוג זה.
316א. (א) לא יירשם רכב מן הסוגים המפורטים בתקנה זו, אלא אם כן הספק מנועו ביחס למשקלו הכולל המותר כפי שקבע יצרנו הוא כמפורט להלן:
הספק לכל 1000 ק"ג משקל כולל מותר
לפי תקן DIN 70020 לפי תקן I.S.O
סוג הרכב   (כוח סוס) (קילווט) 
אוטובוס ציבורי 13 9.6
אוטובוס פרטי 12  8.8
רכב מסחרי 8  5.9
גורר, תומך, רכב עבודה
ורכב מסחרי הגורר גרור 6.12  4.5
(ב) הותקן ברכב כאמור מזגן אוויר המופעל על ידי מנוע הרכב, הספק המנוע של הרכב יוגדל במספר כוחות הסוס שיהיו דרושים לפי הצריכה המקסימלית של המזגן.
(ג) לא ייעשה ברכב מן הסוגים האמורים בתקנת משנה (א) כל שינוי מבנה לרבות החלפה או הוספה של מיתקן המופעל על ידי המנוע של הרכב בשעת נסיעתו שיש בו כדי לשנות את הסוג או המשקל הכולל המותר של הרכב או להקטין את הספק המנוע אלא אם הותאם כח הסוס של המנוע לשינוי.
(ד) ברכב מנועי מסחרי הגורר גרור יהיה הספק המנוע מתאים למשקל הכולל המותר של הרכב הנגרר בתוספת המשקל הכולל המותר של הרכב הגורר, בשעת הגרירה, ובלבד שהספק המנוע לא יהיה פחות מההספק שנקבע בתקנה זו לגבי תומך.
317. (א) מיכל הדלק, צינור לשאיבת הדלק וכן כל חלק אחר ממערכת הדלק לא יבלטו מצדי הרכב. מיכל הדלק וכן צינורות המובילים דלק יהיו בנויים בצורה המבטיחה עמידה בפני כל תנודות המנוע והרכב בכל תנאי הדרך ובאופן שתנועת הרכב לא תשפיע על יציבותם, חיבוריהם, צורתם ומצבם התקין ולא תגרום לדליפת הדלק בין בצורת נוזל ובין בצורת גז.
(ב) מערכת הדלק תהיה במצב שיבטיח את עמידתו בלחץ פנימי של לא פחות מ-0.3 אטמוספרות ותהיה עשויה ממתכת או מחומר אחר אשר –
(1) אינם מחלידים;
(2) עומדים בפני השפעה כימית של הדלק;
(3) אינם דליקים.
(ג) החיבורים במערכת הדלק ייעשו באמצעות הברגות בלבד.
318. (א) ברכב מנועי תותקן מערכת פליטה המיועדת להרחקת גזים נשרפים במנוע דרך הפתח שבקצה צינור הפליטה.
(ב) מערכת הפליטה תהיה מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה ותורכב בצורה המבטיחה כי לא תיגרם על ידיה שריפה ברכב או כל נזק לרכב.
(ג) צינור הפליטה לא יבלוט מצדי המרכב ופתחו לא יהיה מכוון כלפי הקרקע ולא יסטה לצד ימין ובלבד שברכב מנועי המיועד להסעה לא יהיה מכוון כלפי מעלה.
(ד) (נמחקה).
318א. (א) לא יירשם רכב מנועי, למעט אופנוע, ולא יחודש רשיונו אלא אם כן –
(1) מותקנת במנועו מערכת איוורור של בית הארכובה שיונקת את אדי הגזים החומקים מתוכה בעזרת תת לחץ של המנוע ומעבירה אותם חזרה למנוע לשם מניעת זיהום אויר;
(2) תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO)בגזים הנפלטים מצינור הפליטה של רכב ששנת ייצורו עד 1986 אינה עולה על 4.5% על פי נפח וששנת ייצורו 1987 ולאחריה אינה עולה על 3.5% על פי נפח.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א)(2),
(1) ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו-שימושי ובמונית משנת ייצור כמפורט להלן, המונעים במנוע בנזין שנפחו כמפורט לצדה, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן על 1% בנפח הגזים הנפלטים מצינור הפליטה –
שנת ייצור נפח מנוע בסמ"ק
(1) 1992 2,000
(2) 1993 1,600
(3) 1994 כל נפח
(2) ברכב ששנת ייצורו 1995 עד 2003, בכל נפח, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO) בסיבובי סרק על 0.5%;

(3) ברכב המונע במנוע בנזין ששנת ייצורו 1995 עד 2003, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן (CO) בגזים הנפלטים מהרכב כאשר מהירות סיבוב המנוע 2,000 סיבובים לדקה לפחות, על 0.3% וערך הלמבדה יהיה בין 0.97 ל-1.03;
(4) ברכב ששנת ייצורו 2004 או אחריה לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן (co) בסיבובי סרק על 0.3%;
(5) ברכב ששנת ייצורו 2004 או אחריה, לא תעלה תכולת חד תחמוצת הפחמן (co) בגזים הנפלטים מהרכב כאשר מהירות סיבוב המנוע 2,000 סיבובים לדקה לפחות, על 0.2% וערך הלמדה יהיה בין 0.97 ל-1.03.
(ג) הבדיקות האמורות בתקנת משנה (ב) יבוצעו בהתאם להנחיית הקהילה האירופית 96/96/EC, אשר הופקדה לעיון הציבור באגף הרכב שבמשרד התחבורה, ובמכשיר בהתאם להנחיה האמורה שאישרה מעבדה מוסמכת.Share/Bookmark