תקנות תעבורה

פרק שביעי: הוראות מיוחדות בדבר מבנה האוטובוסים וציודם


דיני תעבורה

גובה-פנים של האוטובוס, היינו הגובה מנקודה שברצפת המעבר עד לנקודה הנמוכה ביותר של התקרה מעליו, לרבות כל בליטה שבה, לא יפחת מ-180 ס"מ.
(ב) באוטובוס שיש בו פחות מ-22 מקומות ישיבה, רשאית רשות הרישוי להתיר גובה-פנים פחות מן האמור בתקנת משנה (א).
468. המירווח התחתי באוטובוס, היינו הגובה מן הקרקע עד לנקודה באוטובוס הקרובה ביותר לקרקע למעט המדרגות, יהיה 20 ס"מ לפחות.
469. (א) באוטובוס, בדפנו הימנית, יהיו לפחות שני פתחים לכניסה וליציאה, אחד בחלק הקדמי ואחד במרכז או בחלק האחורי. רחבו של כל פתח כשדלתותיו פתוחות, יהיה 60 ס"מ לפחות.
(ב) באוטובוס שהותר להסיע בו בישיבה לא יותר מ-25 אנשים, רשאית רשות הרישוי להתיר שיהא בו פתח אחד בלבד.
(ג) המדרגה התחתונה לכניסה לאוטובוס תהיה לפחות 20 ס"מ ולא יותר מ-30 ס"מ מעל פני הקרקע.
470. הפתתים באוטובוס וכל חלק מהם וכן הדלתות והמדרגות, יותקנו ויהיו בכל עת במצב שיאפשרו כניסה ויציאה בקלות, ללא גרם נזק או פגיעה לנוסע.
471. לפני מושב הנהג באוטובוס תותקן במקום הנראה לעיניו, נורית אשר תאיר באור אדום כל זמן שדלתות האוטובוס אינן סגורות.
472. בחלק האחורי של האוטובוס או בדפנו השמאלית תהיה דלת יציאה לשעת סכנה, ולידה יותקן שלט המסביר אופן פתיחתה.
473. ליד כל פתח לכניסה וליציאה יותקן מוט-אחיזה לסייע לנוסע בכניסתו וביציאתו, אשר לא יבלוט מעבר לקו ההיקף החיצוני של האוטובוס.
474. כל דופן של מיכל הדלק באוטובוס יהיה מרוחק מכל פתח לא פחות מ-50 ס"מ לאורך האוטובוס.
475. (א) בכל חלון של האוטובוס יותקנו מגיני-חלונות ממוטות של מתכת למניעת הוצאת יד או ראש מבעד החלון.
(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו כששפת החלון היא בגובה של 60 ס"מ לפחות מעל פני המושב, או החלון שהשמשה בו נפתחת בהורדה ושפת השמשה כשהיא מורדת לחלוטין נמצאת בגובה של 60 ס"מ לפחות מעל פני המושב.
(ג) המוטות במגן חלונות יותקנו עד לגובה של 60 ס"מ מעל פני המושב ובלבד שהריוח בין המוטות וכן הריוח בין המוט התחתון לבין שפת החלון או שפת השמשה המורדת - לא יעלה על 5 ס"מ.
476. (א) באוטובוס יהיו מושבים במספר המספיק כדי מקומות ישיבה לכל הנוסעים שמותר להסיע בו בישיבה, ובלבד שרחבו של כל מקום ישיבה יהיה לפחות 40 ס"מ ועמקו יהיה 35 ס"מ לפחות.
(ב) הריווח בין מושב למושב שלפניו יהיה 65 ס"מ לפחות, כשהוא נמדד בין הצד הפנימי של גב המושב האחד לצד החיצוני של גב המושב השני, בגובה של 30 ס"מ מעל פני המושב.
(ג) המושבים יהיו נוחים לגישה ולישיבה במצב שאין בו פגיעה או נזק לנוסע, או הפרעה ליוצא ולנכנס לאוטובוס.
(ד) רוחב המעבר בין המושבים באוטובוס יהיה 35 ס"מ לפחות.
(ה) באוטובוס שיש בו פחות מ-22 מקומות ישיבה, רשאית רשות הרישוי להתיר ריווח בין מושב למושב שהוא פחות מהאמור בתקנת משנה (ב) וכן להתיר רוחב מעבר בין המושבים שהוא פחות מהאמור בתקנת משנה (ד).
(ו) באוטובוס שיש עליו רשיון סיור, לא יסיע ולא ירשה בעל הרישיון או הנהג להסיע אדם שאיננו מורה דרך או עובד אחר של בעל הרשיון, במושבים המיועדים למורה דרך או לכל עובד אחר של בעל הרשיון.
477. מושב הנהג באוטובוס הפועל לפי רשיון קו יהיה גדור כדי למנוע הפרעה לנהג, או הסתרת שדה ראייתו בשעת הנסיעה וכן מגע בין הנהג ובין הנוסעים היושבים במושב שמאחוריו ועמידת נוסעים במרחק של פחות מ-10 ס"מ ממושבו.
478. (א) ברכב, בו מורכב מקלט טלויזיה, יותקן המכשיר כך –
(1) שהנוהג ברכב לא יוכל לראות את המרקע בשעת נסיעה;
(2) שלא יפריע לנוהג ברכב לראות את הנעשה מאחוריו;
(3) שלא יפריע את כניסת הנוסעים לרכב ואת היציאה ממנו;
(4) שהמרקע לא ייראה למי שנמצא מחוץ לרכב.
(ב) האמור בתקנה זו לא יחול על טלויזיה במעגל סגור שלה מסך שעליו יכול הנוהג ברכב לראות רק את הנעשה בשטח שמאחורי הרכב.
479. באוטובוס - פרט לאוטובוס המשמש בקו עירוני בלבד - יותקנו סורגי חבילות שהחלק הנמוך ביותר שלהם יהיה בגובה של 95 ס"מ לפחות מעל פני המושבים.
480. באוטובוס יותקנו מוטות אחיזה לנוסעים, באופן שנוסע בעמידה יוכל להיאחז בהם או ברצועות שעליהם בשעת הנסיעה.
481. באוטובוס, למעט באוטובוס הפועל ברשיון סיור, רשיון פרטי ורשיון אוטובוס פרטי, יותקן פעמון, או מיתקן אחר מאושר על ידי רשות הרישוי, שכל נוסע יוכל להפעילם מכל מקום שבאוטובוס כאות עצירה לנהג.
482. באוטובוס תותקן מראה קמורה, שבה יוכל הנהג לראות ממקום מושבו אם הנוסעים היוצאים בפתחים שאינם לידו יצאו מן האוטובוס.
483. (א) באוטובוס יותקנו פנסים להארת פנים האוטובוס והמדרגות.
(ב) הותקן באוטובוס פנס לנסיעה אחורנית כאמור בתקנה 348 תהיה מערכת ההפעלה שלו כזו שהוא יידלק לאחר שילוב ההילוך האחורי על ידי הנהג.
(ג) (נמחקה).
483א. בכל אוטובוס יימצא, בכל עת שהאוטובוס משמש להסעת נוסעים, סל אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי ליד כל דלת.
484. הוראות פרק זה באות להוסיף ולא לגרוע מהוראות חלק ד'. 

 
Share/Bookmark