תקנות תעבורה

סימן א': פרשנות

266. . בחלק זה –
"אוטובוס מפרקי" – אוטובוס המורכב משני מרכבים קשיחים המאפשרים מעבר חופשי של הנוסעים בין המרכבים;
"אורך שלוחה אחורית" – המרחק ממרכז הסרן או מרכז צמד הסרנים האחוריים עד הנקודה הקיצונית האחורית ביותר של הרכב, למעט כלי רכב בעל שלישיית סרנים אחוריים שלגביו ייקבע המרחק על ידי רשות הרישוי;
"בדיקת אב-טיפוס" - אחד מאלה:
(1) בדיקת דגם של רכב מסוג מסויים מתוך סדרת ייצור ראשונה שהובאה לישראל או יוצרה או הורכבה בה, לרבות שינוי באותה סדרת ייצור או הרכבה כאמור;
(2) בדיקת דגם חריג של רכב מן הדגם המוכר בארץ ונרשם לפי הפקודה;
"גלגל חמישי" – מיתקן המותקן בתומך המאפשר חיבור באמצעים מכניים למיתקן המותקן בנתמך והשגת תאימות מרבית בין התומך לנתמך ברכב מורכב;
"יצול החיבור" - מוט או מיתקן המותקן בחלקו הקדמי של הגרור והמיועד לחיבורו אל מיתקן החיבור של הגורר;
"מדינות NAFTA" – ארצות הברית של אמריקה, קנדה ומקסיקו;
"מתלה אוויר" – מערכת המיועדת לבלום או לשכך זעזועים ברכב, לפי ההנחיה 96/53/EC לרבות כל העדכונים שנתפרסמו על פיה, דרישות תקן FMVSS כהגדרתו בתוספת השניה לרכב המיוצר במדינות NAFTA או מערכות שוות ערך;
"למבדה" – הערך המתקבל מהיחס שבין יחס כמות האוויר והדלק הנכנסים בפועל למנוע לבין יחס כמות האוויר והדלק הנדרשים תאורטית לשריפה מושלמת במנוע;
"מרכז צמד סרנים" - הנקודה המרכזית של המרחק בין שני מרכזי ציריו של צמד סרנים;
"משקל כולל לסרן" - המשקל המועבר על הדרך על ידי כל  הגלגלים המורכבים על סרן אחד;
"נזק גלמי" - נזק ישיר שנגרם לרכב ללא קשר לאמור בכל פוליסת ביטוח שהוצאה לגבי הרכב, למעט ירידת ערך הרכב;
"סרן" - ציר או מערכת צירים המורכבים לרחבו של הרכב, הנושאים גלגל או גלגלים המעבירים את משקל הרכב על פני הדרך;
"פנסי חזית מסוג מאושר" – (נמחקה);
"ציר מרכזי" - משטח מאונך העובר דרך מרכז הסרן הקדמי ומרכז הסרן האחורי;
"צמד סרנים" - סרנים שהמרחק בין מרכזיהם אינו עולה על 150 ס"מ ואינו פחות מ-130 ס"מ;
"שלישיית סרנים בנתמך" - סרנים שהמרחק בין מרכזיהם אינו עולה על 140 ס"מ ואינו פחות מ-130 ס"מ;
"שלישיית סרנים ברכב מנועי" - שלישייה המורכבת מצמד סרנים מונע וסרן קדמי בודד המצויד במערכת היגוי שהמרחק בין מרכז הסרן הקדמי לבין מרכז הסרן הקדמי שבצמד הסרנים אינו עולה על 180 ס"מ ואינו פחות מ-130 ס"מ;
"רוחק הסרנים" - המרחק ממרכז הסרן הקדמי עד למרכז הסרן האחורי; בנתמך ובגרור בעלי סרן אחד - המרחק ממרכז הסרן ועד לפין הראשי אשר בגלגל החמישי (fifth wheel) או עד למרכז מיתקן החיבור, הכל לפי הענין;
"רכב" - רכב מנועי וכן גרור ונתמך אלא אם כן יש בחלק זה הוראה מפורשת אחרת;
"רכב משא" - רכב מנועי המשמש או שנועד לפי מבנהו לשמש להובלת טובין;
"רכב באבדן גמור" (Total Loss) - רכב ששמאי רכב קבע לגביו שהוא יצא מכלל שימוש או שהנזק הגולמי בו הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב;
"רכב משוקם" - (נמחקה);
"רכב ציבורי" - (נמחקה);
"פנקס הרכב" - פנקס בו רשומים פרטי הרכב ומיפרטי התוצרת שלו כפי שתקבע רשות הרישוי לגבי סוג הרכב;
"רשיון רכב" - פנקס הרכב, בצירוף אישור על תשלום אגרת רשיון הרכב וכשירותו לתנועה, ובצירוף אישור על שינוי רישום בעלות על הרכב - בטפסים שקבעה רשות הרישוי;
"שווי הרכב" - שווי הרכב בשוק המכוניות המשומשות כפי שהוא מתפרסם מעת לעת בפרסום המקובל על חברות הביטוח;
"שמאי רכב" - מי שבידו תעודה בת-תוקף כמשמעותה בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ם-1980;
"שנת ייצור" - השנה שנרשמה ברשיון הרכב כשנת ייצורו.
סימן ב': כללי
267. (בוטלה).
268. הוראות חלק זה אינן באות לגרוע אלא להוסיף לכל תקנה אחרת מתקנות אלה.
269. (א) רשות הרישוי רשאית לפטור כל רכב מהוראות תקנה מתקנות חלק זה, והיא רשאית לגבי רכב מסויים להוסיף על הוראות חלק זה, אם לפי שיקול דעתה, נחוץ הדבר לבטיחות התנועה ולמניעת תאונות או לזרימת התנועה או להבטחת השימוש ברכב לייעודו לפי רשיון הרכב.
(ב) רכב שאינו נע על גלגלים בעלי צמיגי גומי או גלגלים המצופים גומי פטור מהוראות סעיפים 2 ו-5 לפקודה.

(ג) עגלה הרתומה לבהמה פטורה מחובת רישום ומחובת רשיון לפי סעיף 2 לפקודה ויחולו עליה הוראות חוק עזר שהותקן על ידי מועצת עיריה או מועצה מקומית על פי סעיף 77(א)(6) לפקודה.
270. (בוטלה).
270א. רכב שצוין ברישיונו מועד עלייתו לכביש לפי תקנה 282(א)(4), יראו חובה או איסור הקבועים בתקנות אלה והמתייחסים לשנת הייצור של הרכב, כמתייחסים למועד עלייתו לכביש.


Share/Bookmark