תקנות תעבורה


פרק רביעי: חובות הנהג ועובדי השירות
357. (א) ברכב מנועי בעל שמשה קדמית יותקנו מגבים כפי שהתקין יצרן הרכב בעת ייצורו, אשר יבטיחו ניקוי השמשה הקדמית בכל עת להבטחת שדה הראייה.

(ב) (נמחקה).
(ג) ברכב מנועי בעל שמשה קדמית למעט טרקטור, יותקן מנגנון להתזת מים על השמשה הקדמית שיאפשר ניקוי השמשה באמצעות המגבים.
(ד) ברכב כאמור בתקנת משנה (ג) תותקן מערכת שתאפשר הזרמת אויר מבפנים על השמשה הקדמית, שיהיה מחומם לפי הצורך; המערכת תהיה ניתנת להפעלה ממושב הנהג גם בשעה שהרכב עומד.
(ה) (נמחקה).
357א. ברכב מסוג M1 ששנת ייצורו 1985 או לאחריה, יותקן מפשיר אדים בשמשה האחורית.

358. (א) ברכב מנועי בעל שמשה קדמית יותקן סך שמש המיועד להגן על עיני הנהג בפני קרני השמש.
(ב) ברכב מנועי ציבורי וכן אמבולנס יותקנו שני סכי שמש - אחד בצד הימני ואחד בצד השמאלי של השמשה.
359. (א) ברכב מנועי שאינו רכב איטי, אינו אופנוע עד 50 סמ"ק ואינו טרקטור, יותקן צופר על פי התקנים האמורים בחלק ג' בתוספת השניה.

(ב) לא יותקן ברכב צופר מוסיקלי או צופר אוויר אלא אם כן יעמוד בתקן כאמור בפרט 20 בחלק ג' בתוספת השניה.
(ג) ברכב שאינו מנועי יותקן פעמון אזהרה בלבד.
(ד) באופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק יותקן צופר המופעל בחשמל.
359א. (א) באוטובוס, ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 15,000 ק"ג, ברכב עבודה ובטרקטור, יותקן זמזם לנסיעה לאחור.
(ב) זמזם כאמור בתקנת משנה (א), יהיה מסוג שאישר מנהל אגף הרכב והוא יופעל באופן אוטומטי עם הפעלת ההילוך האחורי.
(ג) זמזם כאמור בתקנת משנה (א) יותקן ברכב ששנת ייצורו 1994 או לאחריה ביום רישומו וברכב אחר בעת חידוש רשיונו שחל ביום י"ד באב התשנ"ג (1 באוגוסט 1993) או לאחריו.
(ד) מנהל אף הרכב רשאי לפטור סוג רכב מהוראות תקנת משנה (ב), אם מבנה הרכב אינו מאפשר הפעלת הזמזם באופן אוטומטי שאז יופעל באופן ידני.
360. ברכב מנועי שאינו רכב איטי יותקן לפני מושב הנהג מד-מהירות שיראה את מהירותו של הרכב בכל תנאי הדרך. רשות הרישוי רשאית להורות שהוראות תקנה זו לא יחולו על סוגי רכב מסויימים.
361. (א) ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו-שימושי ובמונית יותקנו שתי מראות תשקיף - האחת בתוך הרכב והשניה מבחוץ בצדו השמאלי של הרכב.
(ב) ברכב ששדה הראייה לאחור בו דרך המראה הפנימית מוסתר, יותקנו שתי מראות תשקיף משני צדיו, ואולם ברכב כאמור ששנת ייצורו היא לפני 1976, תותקן מראת תשקיף אחת בתוך הרכב או בצדו השמאלי של הרכב.
(ג) ברכב כאמור בתקנת משנה (א) ששנת ייצורו 1990 או לאחריה יותקנו שלוש מראות תשקיף - האחת בתוך הרכב ושתי מראות תשקיף משני צדיו.
(ד) ברכב מסחרי, ברכב עבודה, במכונה ניידת ובטרקטור עם תא נהג יותקנו לפחות שתי מראות תשקיף מבחוץ משני צדי הרכב;
(ה) באוטובוס בחלקו הקדמי, תותקן מראה שבעדה יראה הנהג את כל הנוסעים, בתוכו.
(ו) באוטובוס תותקן בנוסף לשלוש מראות התשקיף האמורות בתקנת משנה (ג), מראת תשקיף נוספת בצדו הימני מבחוץ.
(ז) ברכב משא וברכב עבודה שמשקלו הכולל המותר 12,000 ק"ג או יותר ושנת ייצורו 1989 או לאחריה תותקן מראת תשקיף נוספת בצדו הימני מבחוץ.
(ח) באופנוע תותקן מראת תשקיף בצדו השמאלי לפחות.
(ט) מראת התשקיף הנוספת האמורה בתקנות משנה (ו) ו-(ז) תהיה קמורה ובגודל של 20x15 ס"מ לפחות ותותקן כך שהנוהג ברכב יוכל לראות בעדה את הנעשה בצדו הימני של הרכב לכל אורכו, למרחק של 100 ס"מ מעל הקרקע לפחות; יכול שהמראה המותקנת מצדו הימני של הרכב לפי האמור בתקנות משנה (ג) ו-(ד) תשלים את תחום הראיה שנקבע למראה הנוספת.
(י) המראות יותקנו בצורה יציבה אך ניתנות לכיוון בידי הנהג.
(יא) המראות האמורות בתקנות משנה (א) עד (ד) ו-(ח) יאפשרו לנהג לראות ממושבו בבהירות ולסקור את הדרך מאחורי הרכב למרחק של 100 מטרים לפחות.
(יב) מראות התשקיף לפי תקנה זו יהיו מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.
362. ברכב מנועי - למעט אוטובוס ומונית, אופנוע ותלת-אופנוע - יותקנו מאפרות במספר ובמקומות המאפשרים את השימוש בהן לכל אדם הנמצא בתוך הרכב מבלי שיצטרך לעזוב את מושבו.
363. באוטובוס, וכן ברכב משא אשר בגלל מבנהו אין חלקו הרחב ביותר נראה בשעת הנסיעה על ידי הנוהג בו, יותקנו בחלקו הקדמי משני צדיו שני מוטות רוחב אשר יסמנו את הרוחב הכולל של הרכב ואשר ייראו לעיני הנהג ממקום מושבו.
363א. (א) ברכב משא, גרור, נתמך ורכב עבודה, שמשקלו הכולל המותר עולה על 3500 ק"ג יותקן מיתקן להגנה בפני התנגשות תת-רכבית (להלן בתקנה זו - פגוש אחורי) מסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה.
(ב) לא יירשם רכב כאמור בתקנת משנה (א) ולא יחודש רשיונו אלא אם כן מותקן בו פגוש אחורי.
(ג) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על רכב כמפורט להלן:
(1) רכב מסחרי אחוד;
(2) גרור הנגרר על ידי טרקטור;
(3) תומך;
(4) רכב שמותקן בו מגבה נוע כאמור בתקנה 85ב;
(5) רכב לאיסוף אשפה בדחס;
(6) רכב עבודה מהסוגים הבאים:
(א) כיבוי אש;
(ב) משאבת בטון;
(ג) מנוף, למעט מנוף עם סל עבודה;
(ד) מטאטא דרכים;
(ה) בעל הנעה על כל הגלגלים (4x4, 6x6, 8x8);
(7) מערבל בטון;
(8) רכב מסוג נ. נ.
(ד) רשות הרישוי רשאית לפטור בעל רכב מהתקנת פגוש אחורי אם שוכנעה כי התקנתו מפריעה לשימוש ברכב על פי יעודו, ובלבד שפטור כאמור יירשם ברשיון הרכב.
363ב. (א) בטרקטורון או ברכב שטח יותקנו מסגרות בטיחות להגנה על הנוהג בו.


(ב) לא יירשם טרקטורון או רכב שטח ולא יחודש רשיונו אלא אם כן הותקנה בו מסגרת בטיחות לפי מפרט טכני שהוציאה מחלקת התקינה באגף הרכב ושירותי תחזוקה של משרד התחבורה והמופקד לעיון הציבור במשרד התחבורה בירושלים ובלשכות המחוזיות של המשרד, כאמור.
(ג) על אף האמור בתקנה זו רשאי מנהל אגף הרכב להתיר כי בטרקטורון או ברכב שטח מסוים לא תותקן מסגרת בטיחות אם הוכח, להנחת דעתו, כי מסיבות טכניות לא ניתן להתקינה בו ובלבד שההיתר נרשם ברישיון הרכב.
364. ברכב שגלגליו האחוריים אינם מוגנים על ידי כנפיים – אשר אינו איטי ואינו טרקטור – יותקנו מגיני בוץ אשר מבנם והתקנתם על הרכב יבטיחו מניעת התזת בוץ וכל חומר אחר הנמצא על פני הדרך אחורה על ידי הגלגל.
364א. (א) לא יירשם רכב כמפורט בטבלה שלהלן אלא אם כן מותקנות בו נקודות עיגון שהותקנו בו בתהליך הייצור וחגורות בטיחות מן הסוג האמור בחלק ג' לתוספת השניה הכל כמפורט בטבלה שלהלן:
שנת
ייצור מיקום
הרכב סוגי הרכב החגורה סוג החגורה
1969 רכב נוסעים פרטי    במושבים חגורות מסוג אלכסוניות שלוש נקודות עיגון.
ואחריה רכב נוסעים פרטי דו-שימושי הקדמיים משהתירה רשות הרישוי לנוהג ברכב להסיע יותר
מונית בלבד מאדם אחד לצדו על פי תקנה 82 תהיה החגורה
רכב סיור לנוסע האמצעי חגורת מתניים
רכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל
המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג
אוטובוס זעיר
1976 ברכב מסחרי בלתי אחוד כנ"ל כנ"ל
ואחריה
1983 בכל רכב שמותקן בו מושב נקודות עיגון
ואחריה אחורי למושב האחורי
1984 חגורות 3 נקודות נצמדות במושבים הקדמיים
ואחריה
1987 רכב נוסעים פרטי     בכל מושבי חגורות 3 נקודות נצמדות; חגורת מתניים ברכב
ואחריה רכב נוסעים פרטי דו- הרכב המסיע יותר משני נוסעים במושב הקדמי
שימושי, מונית ורכב סיור או האחורי
שאינם בנויים על מרכב
של רכב מסחרי אחוד
1988     בכל המושבים חגורות נצמדות בכל מושבי הרכב למעט רכב
ואחריה ברכב המסיע יותר משני נוסעים במושב האחורי.
    הנוסע האמצעי חייב בחגורת מתניים
1994 מונית ורכב סיור הבנויים     בכל המושבים חגורות 3 נקודות נצמדות למושבים שליד דופן
ואחריה על מרכב של רכב ברכב הרכב וחגורות מתניים למושבים האחרים
מסחרי אחוד
1995 רכב מסחרי אחוד המורשה בכל המושבים חגורות 3 נקודות נצמדות למושבים שליד דופן
ואחריה להסעת נוסעים ורכב מסחרי ברכב הרכב חגורות מתניים למושבים האחוריים
בלתי אחוד בעל תא נהג כפול
1998 אוטובוס זעיר    בכל 1. חגורות 3 נקודות נצמדות למושבים שליד
ואחריה המושבים דופן הרכב
2003 אוטובוס, למעט אוטובוס זעיר בכל המושבים 1. חגורות 3 נקודות נצמדות במושבים שמאחורי
ואחריה ואוטובוס שניתן לו רישיון קו ברכב פתחי הכניסה והיציאה או מעקה, ובמושבי הנהג
כהגדרתו בתקנה 368 והמדריך;
2. חגורות 3 נקודות או חגורת מותניים לשאר
המושבים
כל השנים רכב להסעת תלמידים בכל המושבים חגורות מותניים או חגורות אחרות שהותקנו בו
לפי תקנות אלה

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), ברכב מסחרי אחוד, באוטובוס זעיר, במונית וברכב סיור הבנויים על מרכב של רכב מסחרי אחוד, ששנת ייצורם 1994 ולאחריה, יכול שנקודות העיגון למושבים האחוריים יותקנו, באישור מעבדה מוסמכת, שלא בתהליך הייצור.
(ג) חגורות הבטיחות תהיינה, בכל עת, במצב תקין וראוי לשימוש.
364ב. (א) בתקנה זו –
"מנעול בטחון" - מיתקן או מכשיר המותקן ברכב על ידי יצרנו הנועל מכלל חיוני להנעת הרכב לצורך מניעת גניבתו של הרכב;
"מכשיר נעילה" - מיתקן או מכשיר לצורך מניעת גניבתו של רכב, שבאמצעותו ניתן לנעול את ההגה או את תיבת ההילוכים באופן מיכני.
(ב) לא יירשם אחרי יום כ"ד באב תשל"א (15 באוגוסט 1971) ולא ינוע בדרך רכב פרטי לרבות אופנוע, מונית, רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 2,000 ק"ג, רכב עבודה או אוטובוס המורשה להסיע עד 15 נוסעים וששנת ייצורם בהתאם לרשום ברשיון אחרי 1971, אלא אם מותקן בהם מנעול בטחון במצב תקין.
(ג) רכב כאמור בתקנת משנה (ב) ששנת ייצורו בהתאם לרשום ברשיון הרכב לפני שנת 1972 שנרשם עד כ"ד באב תשל"א (15 באוגוסט 1971) וכן רכב שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 3,500 ק"ג יהיו מצויידים במנעול בטחון או במכשיר נעילה שיהיו תקינים בכל עת.
(ד) מנעול בטחון יותקן ברכב בצורה שיאפשר סגירה מיכנית של ההגה או תיבת ההילוכים, וברכב למעט אופנוע יהיה משולב עם מתג ההצתה כך שהפעולה של הוצאת המפתח ממתג ההצתה, תגרום לנעילת המיתקן, האמצעי או המכשיר האמור.
(ה) מכשיר נעילה יהיה מיתקן נפרד ממכלל הרכב והוא יותקן ברכב בצורה שלא ייעשו ברכב הלחמות או ריתוכים ויותקן כך שלא יהיה ניתן לפתוח אותו או להפסיק את פעולתו על נקלה, במהירות או בחבטה.
364ג. (א) במונית אשר נפח המנוע שלה 1750 סמ"ק או יותר ואשר שנת ייצורה 1984 או אחריה יותקן מזגן אוויר.
(ב) ברכב מנועי אשר נפח המנוע שלו 1750 סמ"ק או יותר, אשר משקלו הכולל המותר עד 8000 ק"ג ואשר שנת ייצורו 1988 או אחריה, יותקן מזגן אוויר למיזוג האוויר בתא הנהג.
(ג) ברכב מנועי אשר נפח המנוע שלו 1500 סמ"ק או יותר ואשר שנת ייצורו 1989 או אחריה, יותקן מזגן אוויר למיזוג האוויר בתא הנהג.
(ד) ברכב מנועי שמשקלו הכולל המותר עולה על 8000 ק"ג ואשר שנת ייצורו 1989 או אחריה, יותקן מזגן אוויר למיזוג האוויר בתא הנהג.
(ה) בתקנה זו, "רכב מנועי" - למעט אופנוע, טרקטור, מכונה ניידת, רכב תפעולי, רכב עבודה לכיבוי אש, ג'יפ ורכב עם גג שנפתח כולו אשר מנהל אגף הרכב קבע שלא ניתן להתקין בו מזגן אויר.
(ו) ברכב כאמור בתקנה זו יותקן מזגן אוויר תוך 90 ימים מיום רישומו.
(ז) לא יחודש רשיונו של רכב כאמור בתקנה זו אלא אם כן מותקן בו מזגן אויר כאמור בחלק ג' בתוספת השניה.
(ח) על אף האמור בתקנת משנה (ו), רשאי מנהל אגף הרכב במקרה מיוחד שייראה לו, להתיר כי ברכב מסויים כאמור בתקנת משנה (ב) יותקן מזגן האוויר אחרי רישומו של רכב אך לא יאוחר ממועד חידושו הראשון של רשיון הרכב.
(ט) על אף האמור בתקנת משנה (ג) רשאי מנהל אגף הרכב להתיר, במקרה מיוחד, כי ברכב מסוים, שיובא ביבוא אישי, לא יותקן מזגן אויר, אם הוכח להנחת דעתו כי מסיבות טכניות לא ניתן להתקין בו מזגן אויר.
364ד. (א) לא יירשם רכב ולא יחודש רשיון לרכב מסוג האמור להלן אלא אם כן הותקן בו טכוגרף מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה:
(1) אוטובוס –
(א) אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות המפורט בתוספת השמינית;
(ב) אחר – שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג וטיולית, ששנת ייצורם 1990 או לאחריה;
(2) רכב מסחרי –
(א) רכב מסחרי ורכב עבודה שמשקלם הכולל המותר 16,000 ק"ג או יותר ששנת ייצורם 1989 או אחריה;
(ב) רכב מסחרי המיועד להובלת חומר מסוכן שמשקלו הכולל המותר עולה על 8,000 ק"ג וששנת ייצורו עד 1990;
(ג) אחר – שמשקלו הכולל המותר מ-8000 ק"ג עד 15,999 ק"ג, ששנת ייצורו 1990 או אחריה;
למעט רכב עבודה שרשות הרישוי נתנה לגביו בכתב פטור מן החובה להתקין טכוגרף כאמור, אם שוכנעה כי הטכוגרף מסמן על גבי הדיסקה את הפעלת ציוד העבודה המורכב בו, כנסיעה;
(3) אוטובוס ורכב מסחרי כאמור בפסקאות (1) ו-(2) המשמשים ללימוד נהיגה.
(ב) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן –
(1) מותקן ברכב טכוגרף תקין הפועל כהלכה והמסמן, בכל עת, על גבי הדיסקה את היות הרכב בנסיעה או בעמידה, את מהירות נסיעתו, מרחק הנסיעה ואת זמן הנהיגה כמשמעותו בתקנה 168(ג) של הנוהג ברכב; לא יפתח נוהג הרכב את הטכוגרף אלא  להחלפת הדיסקה בו;
(2) בטכוגרף מצויים דיסקה או אגד דיסקות המתאימים לסוג המכשיר המותקן ברכב, ועליהן מצוינים שמות הנהגים ומועדי תחילת עבודתם, מספר הרכב, קריאת מד המרחק בתחילת הנביעה ובסיומה וקריאת מונה הקילומטרים של הרכב בתחילת עבודתו של כל נהג; טכוגרף, שבו לפי תכנונו, לא ניתן לרשום נהגים נוספים על גבי הדיסקה, יופעל על פי הוראות של מנהל אגף הרכב;
(3) בידו דיסקה או אגד דיסקות נוסף אחד לפחות מן הסוג המתאים לטכוגרף המותקן ברכב;
(4) בידו תעודת מכייל מוסמך תקפה המתייחסת לטכוגרף המותקן ברכב;
(5) כל המגופות שבטכוגרף תקינות, שלמות ומקוריות והן מותקנות במקומן;
(6) הדיסקות המותקנות במכשיר הטכוגרף נקיות ותקינות; דיסקה שנפגמה, יחליפה הנהג בדיסקה תקינה ויצמיד את הדיסקה הפגומה לדיסקה שבה היא הוחלפה;
(7) יחזיק ברכב, בעת שהרכב בחזקתו, את המפתח למכשיר הטכוגרף.
(ב1) נוהג רכב שמותקן בו טכוגרף לפי תקנה זו –
(1) ינהל יומן נסיעות אישי לגבי הנסיעות שביצע; יומן הנסיעות יהיה ערוך לחודש קלנדרי לפי הטופס שבתוספת התשיעית;
(2) יחליף במכשיר הטכוגרף –
(א) דיסקה המיועדת שימוש במשך 24 שעות (להלן – דיסקה יומית), לא יאוחר מ-24 שעות מעת הכנסתה למכשיר;
(ב) אגד דיסקות המיועד לשימוש שבועי (להלן – אגד דיסקות), לא יאוחר משבעה ימים מיום הכנסתו למכשיר.
(3) ישמור ברכב –
(א) את יומן הנסיעות במשך כל החודש הקלנדרי שלגביו מנוהל היומן;
(ב) את כל הדיסקות היומיות המציגות את תנועות הרכב ב-24 השעות שקדמו למועד הכנסתה של הדיסקה שבשימוש; הותקן ברכב טכוגרף המיועד לשימוש באגד דיסקות, ישמור במשך 24 שעות את אגד הדיסקות שקדם לאגד הדיסקות שבשימוש, במקום סגור ומוצל.
(4) ימסור לבעל הרכב, מוקדם ככל האפשר –
(א) את יומן הנסיעות, לאחר המועד האמור בפסקה (2)(א);
(ב) לאחר המועד האמור בפסקה (3)(ב), את הדיסקה או אגד הדיסקות המציגים את תנועת הרכב בפרק הזמן האמור.
(ב2) לא ינהג בעל רכב ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב שמותקן בו טכוגרף לפי תקנה זו ונעשה בו אחת מהפעולות המפורטות להלן, אלא אם כן כויל מכשיר הטכוגרף לאחר ביצוען;
(1) החלפת צמיג בצמיג שמידתו שונה מהמידה המפורטת בתעודת הכיול;
(2) החלפת רכיב בתיבת ההילוכים או בסרן האחורי אשר משנים את יחס ההעברה.
(ג) בעל רכב שבו מותקן טכוגרף לפי תקנה זו, ישמור במקום עסקו, במקום סגור, את יומני הנסיעות ואת הדיסקות המציגות את תנועות הרכב, במשך 180 ימים מיום שנמסרו לו; בעל הרכב יציג את הדיסקות ואת היומנים לפי דרישתו של שוטר, פקח כאמור בחלק י"א, או קצין בטיחות כמשמעותו בחלק י' לגבי הרכב שנמצא בפיקוחו.
(ג1) ברכב ללימוד נהיגה, כאמור בתקנת משנה (א)(3) הדיסקה המצויה תהיה על שם מורה הנהיגה המלמד בו באותה עת.
(ד) מנהל אגף הרכב רשאי לפטור סוגי רכב מהוראות תקנה זו, כולן או מקצתן.
(ה) בתקנה זו –
"מכייל מוסמך" - מנהל מקצועי של מפעל המורשה לתיקון מחווני רכב על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970, המורשה להתקין, לתקן ולכייל טכוגרפים;
"מגופה" - מגופה שהותקנה בטכוגרף בידי יצרנו או בידי מכייל מוסמך, המשמשת למניעת שינוי כוונו של הטכוגרף בידי מי שאינו מוסמך לכך;
"תעודת מכייל מוסמך" - תעודה בטופס ובנוסח שקבע מנהל אגף הרכב, המעידה על תקינותו וכיולו של הטכוגרף בהתאמה לרכב שבו הוא מותקן;
"דיסקה" - דף רישום המתאים לשימוש בדגם הטכוגרף המותקן ברכב והמתוכנן לרישום הנתונים על פי תקנה זו למשך 24 שעות.
364ה. (א) לא יירשם רכב ולא יחודש רשיון לרכב מסוג האמור להלן ששנת ייצורו 1996 או לאחריה, אלא אם כן הותקן בו מיתקן המגביל מהירות הרכב (להלן - המיתקן) מסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה –
(1) אוטובוס או טיולית שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג;
(2) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג;
(3) תומך ברכב מורכב.
(4) רכב עבודה.
(ב) המיתקן יגביל את האוטובוס והטיולית למהירות מרבית של 100 קמ"ש ואת הרכב המסחרי והרכב המורכב למהירות מרבית של 85 קמ"ש.
(ג) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן המיתקן תקין וכל המגופות בו תקינות, שלמות ומותקנות במקומן.
(ד) מנהל אגף הרכב רשאי לפטור רכב מסוגים כאמור מהוראות תקנה זו, כולן או מקצתן.Share/Bookmark