תקנות תעבורה

רשיון להפעלת מונית

518. בפרק זה –

"המועד הקובע" - יום ז' בתשרי התשנ"ח (8 באוקטובר 1997);
"נכה" - נכה כמשמעותו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], או בן משפחה של חייל שנספה במערכה כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;
"ועדת המוניות" - כמשמעותה בסעיף 14א לפקודה.
519. המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית מהרשיונות שהוקצו במכסה לשנת 1997 (בפרק זה - המבקש), או נכה המבקש לקבל רשיון להפעלת מונית מתוך חלק המכסה שהוקצה לנכים בהודעה בדבר קביעת מכסה שנתית של רשיונות (בפרק זה - מבקש נכה), רשאי להגיש בקשה על כך (בפרק זה - בקשה), החל ביום י"ד באלול התשנ"ז (16 בספטמבר 1997) ולא יאוחר מהמועד הקובע.
520. (א) רשאי להגיש בקשה רק מי שמלאו לו שמונה עשרה שנים במועד הקובע.
(ב) מי שרשאי להגיש בקשה יגיש בקשה אחת בשמו בלבד.
521. (א) המבקש יגיש את הבקשה למפקח על התעבורה בירושלים באמצעות בנק הדואר; מבקש נכה יגיש את בקשתו לאגף השיקום במשרד הבטחון.
(ב) הבקשה תהא בטופס שקבע המפקח על התעבורה שניתן להשיגו במשרדיו בירושלים, בתל-אביב ובחיפה או באגף השיקום במשרד הבטחון, לפי הענין.
(ג) נתקבלה בקשה בבנק הדואר, יטביע עליה עובד הבנק את  חותמת הבנק בציון התאריך שבו קיבל את הבקשה ויראו אותו כתאריך הגשתה; עובד בנק הדואר ימסור למבקש אישור על הגשת הבקשה.
522. בנק הדואר ואגף השיקום במשרד הבטחון, יעבירו למפקח על התעבורה את הבקשות שנתקבלו אצלם סמוך לאחר קבלתם.
523. (א) ועדת המוניות לא תדון בבקשה שנתקבלה לאחר המועד הקובע, אם לא נתקיים בה האמור בתקנות 520 ו-521.
(ב) אחרי קבלת הבקשה לא יתקבלו כל מסמכים וראיות נוספים אלא בהסכמת ועדת המוניות או לפי דרישתה.
524. (א) אישרה ועדת המוניות בקשה לפי סעיף 14ד(ג) או (ה) לפקודה, יוציא המפקח על התעבורה למבקש רשיון להפעלת מונית, לאחר שהמציא אישור מבנק הדואר על תשלום המחצית השניה של האגרה.
(ב) אישרה ועדת המוניות בקשה של מבקש נכה, יוציא לו המפקח על התעבורה רשיון להפעלת מונית, לאחר שהמציא אישור מבנק הדואר על תשלום מלוא האגרה.
525. הובא לידיעת ועדת המוניות כי אישרה או דחתה בקשה בהסתמך על נתונים שהוגשו לה בטעות או במרמה, רשאית הועדה לדון מחדש בענין ולאחר שתשמע את טענות המבקש, לשנות את החלטתה.
526. אגרה בעד הגשת בקשה לרשיון להפעלת מונית לפי סעיף 14ג(ד) לפקודה, אגרה בעד מתן רשיון להפעלת מונית ואגרה בעד מתן היתר להעברת רשיון להפעלת מונית לפי סעיף 14ה לפקודה, תהיה כמפורט בחלק ד' בתוספת הראשונה.
527. (בוטלה).

עורך דין תעבורה


Share/Bookmark