תקנות תעבורה

רישוי ורישום רכב מנועי המשך

272. (א) אגרה בעד רשיון רכב או חידושו תהיה כמפורט בתוספת הראשונה ובשיעור שהוא בתוקף בתאריך חידוש הרשיון כנקוב ברשיון הרכב.
(ב) שולמה האגרה אחרי מועד פקיעת תקפו של הרשיון יהיה שיעורה כשיעור האגרה שהוא בתוקף ביום התשלום.
(ג) מבקש רשיון רכב או חידושו רשאי לשלם לחשבון הסילוקים של רשות הרישוי את האגרות וההיטלים החלים על הרכב בבנק מורשה על פי דין.
272א. נכה ישלם אגרת רישיון רכב כמפורט בתוספת הראשונה בעבור רכב אחד שנתקיימו בו כל אלה:
(1) הרכב הוא רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי שמשקלו הכולל אינו עולה על 5,000 ק"ג, אוטובוס זעיר פרטי או אופנוע;
(2) הוא רשום על שמו, על שם בן זוגו, או על שם האפוטרופוס שלו;
(3) הוא אינו משמש לצורכי עסק או מסחר.
272ב. שר התחבורה יפטור בעל רכב מאגרת רישום או מאגרת רישיון או יורה להחזיר לו אגרה כאמור ששילם, אם שוכנע כי הפטור או ההחזר מוצדקים בשל זכות לאגרה מופחתת שלא מומשה.
273. (א) המבקש רשיון רכב או חידושו יביא את הרכב למשרד רשות הרישוי שאליו הגיש את הבקשה או לתחנת בדיקה שאישרה רשות הרישוי או למקום אחר שתורה רשות הרישוי ובמועד שתורה.
(ב) הרכב ייבדק וייבחן על ידי בוחן או על ידי מעבדה מוסמכת, כפי שתורה רשות הרישוי כדי לברר אם נתקיימו בו כל התנאים שנקבעו ואם הינו ראוי לשימוש.
(ב1) על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), מבקש רישיון לרכב פרטי ורכב מסחרי עד 4,000 ק"ג, שיובא על ידי יבואן וטרם נרשם, יביא את הרכב לבדיקה במוסך של היבואן שייבא אותו; הרכב ייבדק וייבחן בידי בוחן בפיקוח מעבדה מוסמכת, על פי הנחיות היצרן שאישר מנהל אגף הרכב, וכדי לברר אם נתקיימו בו הוראות תקנות אלה; בתקנת משנה זו, "יבואן" – כהגדרתו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב), התשל"ט-1978.
(ג) רכב המובא לבדיקה ובחינה יהיה נקי וצבוע כראוי.
(ד) בעליו של רכב כאמור בתקנה 271 יהיה נוכח בעת הבדיקה כאמור.
(ה) המבקש חידוש רשיון לרכב מנועי כתום 15 שנה לאחר שנת ייצורו לפי הרשום ברשיון הרכב, יציג לפני הבדיקה תעודה מאת מוסך מורשה, בנוסח שקבעה הרשות, המאשרת כי מערכת הבלמים המותקנת ברכב נבדקה או תוקנה ונמצאה במצב תקין תוך שלושה חדשים לפני מועד הבדיקה.
(ו) המבקש חידוש רשיון לרכב מיושן, למונית בתום עשר שנים משנת ייצורה או לרכב אספנות יציג לפני הבדיקה תעודה מאת מוסך מורשה שקבעה הרשות, כי הרכב נבדק תוך שלושה חדשים לפני מועד הבדיקה ונמצא במצב מכני תקין.

273א. (א) רכב מנועי שבו מותקן מנוע דיזל ייבדק בדיקת פליטת עשן מרכב, על ידי בוחן מורשה כמשמעותו בתקנה 5 לתקנות למניעת מפגעים (זיהום אוויר מכלי רכב), תשכ"ג-1963.
(ב) המבקש רשיון רכב או חידושו לגבי רכב כאמור בתקנת משנה (א) יציג, לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273, תעודה כמשמעותה בתקנות למניעת מפגעים (זיהום אויר מכלי רכב) (תקן של מבחן הרטרידג') תשכ"ד-1963, שניתנה לגבי הרכב לפני הבדיקה אך לא מוקדם מחודש לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273.
273ב. (א) מערכת הבלמים של אוטובוס, מונית, רכב סיור, טיולית, רכב מדברי, רכב עבודה ושל רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 16,000 ק"ג ייבדקו לפחות פעם אחת בכל ששה חודשים במוסך שניתן לו רשיון כדין (להלן - מוסך מורשה) ובלבד שהבדיקה האחרונה נעשתה תוך שלושה חודשים לפני מועד הבדיקה כאמור בתקנה 273.
(ב) חובת קיומה של תקנה זו תחול על בעל הרכב או מחזיקו.
(ג) המבקש חידוש רשיון רכב כאמור בתקנת משנה (א), יציג לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273 שתי תעודות מאת מוסך מורשה, בנוסח שקבעה הרשות, כי מערכת הבלמים המותקנים ברכב נבדקה או תוקנה ונמצאה במצב תקין במועדים האמורים בתקנת משנה (א).
273ג.  (א)  ברכב שמותקנת בו מערכת בלמי אויר, תיבדק המערכת הפניאומטית (להלן בתקנה זו - המערכת), אחת לשנה ובלבד שהבדיקה נעשתה תוך שלושה חדשים לפני מועד בדיקת הרכב כאמור בתקנה 273.
(ב) המבקש חידוש רשיון רכב יציג לפני הבדיקה כאמור בתקנה 273, תעודה מאת מוסך מורשה בדבר תקינות המערכת.
(ג) ברכב כאמור בתקנה 273ב תיבדק גם המערכת.
(ד) תחילתה של תקנה זו –
(1) לגבי רכב שבו מותקנת מערכת לפי תקן EEC מס' 71/320 - ביום ב' בניסן התשמ"ז (1 באפריל 1987);
(2) לגבי רכב שבו תותקן מערכת כאמור בתקנה 326 - ביום ח' בתשרי התשמ"ח (1 באוקטובר 1987).
273ד. (א) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב עבודה ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי – אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה חייבים בבדיקת חורף שתיערך מ-1 באוקטובר של כל שנה במפעל למכונאות רכב, כאמור בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), תש"ל-1970, או בתחנת בדיקה כאמור בתקנה 273.
(ב) לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א), בתקופה שבין 1 בנובמבר ועד 31 במרס של כל שנה, אלא אם כן בידו תעודה מאת מפעל למכונאות רכב או תחנת בדיקה בנוסח שהורה עליו מנהל אגף הרכב, כי הרכב נבדק בבדיקת חורף ונמצא תקין.
(ג) בתקנה זו, "בדיקת חורף" - בדיקה שנערכה על פי מפרט והוראות אחרות של מנהל אגף הרכב, המופקדים לעיון הציבור במשרד התחבורה, או מבחן רישוי שנתי של הרכב שנעשה תוך 90 הימים שקדמו ל-1 בנובמבר של כל שנה.
274. מצא בוחן רכב כי נתקיימו ברכב נבדק כל התנאים שבתקנות 271, 272, 273, 273א, 273ב ו-273ג ידביק בצידו הימני העליון של החלון הקדמי של הרכב תווית שבה יצויין החודש לחידוש הרשיון, יחתים את רשיון הרכב בחותמת כשירות לתנועה וידביק עליו את ספח התווית שהודבקה על חלון הרכב, כאמור.
275. (א) המבקש רשיון או חידוש רשיון לרכב מנועי כמשמעותו בפקודת הביטוח, ימציא לרשות הרישוי או למי שהיא הסמיכה לצורך בדיקות רכב –
(1) תעודת ביטוח כמשמעותה בפקודת הביטוח, שניתנה בהתאם לפקודת הביטוח; או
(2) ראיה להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי הרכב הוא רכב שנתמלאו בו הוראות סעיף 4(3)(ד) לפקודת הביטוח.
(ב) המבקש לרשום שינוי בעלות של רכב לפי תקנה 284, ימציא לרשות הרישוי תעודות כאמור בתקנת משנה (א).
(ג) המבקש לרשום שינוי בעלות של רכב לפי תקנה 284א, יציג בפני מקבל ההצהרה לפי דרישתו את הבקשה לרישום שינוי בעלות, שטר מכר, והתעודה כאמור בתקנת משנה (א).
276. (א) רשיון רכב או חידושו יהיה לתקופה של שנה אחת או לתקופה קטנה משנה, אם אין הוראה אחרת בתקנה זו.
(ב) רשיון רכב או חידושו לטרקטור יהיה לתקופה של שנתיים.
(ג) לא יהיה תוקף לרשיון רכב אלא לתקופה שבעדה שולמה האגרה ובלבד שצורף לפנקס הרכב –
(1) אישור על תשלום אגרות והיטלים החתום בחותמת רשות הרישוי או בחותמת הבנק כאמור בתקנה 272, או אישור המעיד על פטור מן האגרות וההיטלים האמורים;
(2) חותמת כשירות לתנועה כאמור בתקנה 274(א).
יראו רשיון בר-תוקף מיום תשלום האגרה ולא יהיה בתשלום האגרה כדי לתת תוקף לרשיון למועד שקדם ליום התשלום, אלא אם נאמר במפורש אחרת בתקנות אלה.
(ד) נרשם רכב וניתן עליו רשיון לראשונה, מותר לתת את הרשיון לתקופה של פחות משנה; ובלבד שהאגרה שתשולם עליו תהיה בשיעור של 1/12 מאגרת הרשיון השנתית החלה על הרכב - לכל חודש מלא של תקופת תוקף הרשיון.
276א. על אף האמור בתקנות 274 ו-276 לא יינתן רשיון רכב על –

(1) אוטובוס, למעט אוטובוס זעיר פרטי, אלא אם כן ניתן עליו גם רשיון לפי תקנות 385 או 388;
(2) מונית שאינה מסוג זוטובוס, ומונית שמתקיימות בה דרישות המפרט הטכני לרכב להסעת נכים שאישר מנהל אגף הרכב (בתקנה זו - מונית המיועדת להסעת נכים), אלא אם כן ניתן לגביהם רשיון לפי תקנה 490(א)(1) או (2);
(3) מונית מסוג זוטובוס שאינה מיועדת להסעת נכים, אלא אם כן ניתן לגביה רשיון לפי תקנה 490(א)(2).

276ב. מאגרת רישום ואגרת רשיון רכב פטור רכב של כל אחד מאלה:
(1) עובדי ארגון האומות המאוחדות שהם אזרחי חוץ, ואינם עוסקים בכל עסק או מקצוע אחר;
(2) הפטריארך הלטיני;
(3) הפטריארך היווני-האורתודוכסי;
(4) הארכיבישוף האנגליקני;
(5) הקוסטוס הפרנציסקני;
(6) הפטריארך הארמני האורתודוכסי;
(7) הארכיבישוף של הכנסיה האתיופית האורתודוכסית;
(8) הארכיבישוף הקופטי;
(9) הארכיבישוף הסורי-האורתודוכסי;
(10) הארכיבישוף המרוניטי;
(11) הארכיבישוף היווני-הקתולי;
(12) הארכיבישוף היווני האורתודוכסי;
(13) הבישוף הלטיני;
(14) הראש הרוחני של העדה הדרוזית;
(15) ראשי הדת הבהאית;
(16) ראשי העדה האוונגלית-אפיסקופלית;
(17) (נמחקה);
(18) (נמחקה).
276ג. על אף האמור בתקנות 274 ו-276, לא יינתן רשיון לרכב שתקנה 364א חלה לגביו ולא יחודש רשיונו אלא אם נתקיימו הוראות התקנה האמורה.

276ד. (א) לא יירשם רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת נוזל קורוזיבי ולא יינתן לו רשיון אלא אם נתמלאו בו הוראות תקן ישראלי מס' 819, ולא יירשם רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת חומר מתלקח אלא אם נתמלאו בו הוראות תקן ישראלי מס' 922 ובעל הרכב המציא לרשות תעודת בדיקה ממעבדה מאושרת כמשמעותה בחוק התקנים, תשי"ג-1953.
(ב) לא יירשם רכב המשמש או המיועד לשמש להובלת חומרים מסוכנים אלא אם הרכב עומד בדרישות שקבע מנהל אגף הרכב או מי שהוא הסמיך לכך בהודעה ברשומות.
277. ברשיון רכב רשאית רשות הרישוי להתנות, בין השאר, תנאים בענינים אלה:
(1) קביעת מהירות מכסימלית שונה מזו שנקבעה בתקנות שהותקנו על פי הפקודה;
(2) קביעת סימון מיוחד לרכב;
(3) ציוד, אביזרים ומכשירים, נוסף על הקבוע בתקנות, שהותקנו על פי הפקודה;
(4) הגבלת העברת הבעלות על כלי רכב מחמת אי תשלום המכס, המסים, ההיטלים או האגרות החלים עליו וכן מחמת תניה כאמור הרשומה בתעודות הרישום של הרכב.
278. (א) רשות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה לתת רשיון רכב מיוחד וכן לוחיות-זיהוי לצורך נסיעה חד-פעמית של רכב מסויים שאין עליו רשיון רכב בר-תוקף ולקבוע בו תנאים לאחר שמבקש הרשיון –
(1) מסר הצהרה על מצבו התקין של הרכב;
(2) מילא אחרי הוראות תקנה 275;
(3) שילם את האגרה הקבועה.
(ב) הרשיון האמור יהיה לתקופה שלא תעלה על 48 שעות.
279. (א) בעלו של גרור חקלאי וכן מחזיקו פטורים מחובת רישום ורשיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם –

(1) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 1,500 ק"ג, ארכו הכולל לרבות יצול החיבור אינו עולה על 500 ס"מ, רחבו הכולל אינו עולה על 220 ס"מ וגבהו הכולל לרבות המטען אינו עולה על 380 ס"מ;
(2) נתמלאו בו הוראות ותקנות 321, 322, 340 עד 342, 344, 345, 351, 372, 374 ו-375.
(3) הגרור מצוייד בנעלי בטחון הקשורות אליו בשרשראות;
(4) שם בעלו של הגרור ומענו וכן משקלו הכולל המותר רשומים על דפנו הימנית או מאחוריו על רקע שחור באותיות וספרות לבנות שגובה כל אחת מהן 30 מ"מ לפחות ורחבה 20 מ"מ לפחות.
(ב) בעליה של מכונה נגררת וכן מחזיקה פטורים מחובת רישום ומחובת רשיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם נתמלא בה האמור בתקנת משנה (א)(2), (3) ו-(4).


(ג) בעלה ומחזיקה של מכונה נגררת חקלאית (להלן בתקנת משנה זו - מכונה חקלאית) שמשקלה הכולל המותר מ-1001 ק"ג עד 3000 ק"ג, פטורים מחובת רישום ומחובת רשיון רכב לפי סעיף 2 לפקודה, אם נתקיימו בה תנאים אלה:
(1) במכונה החקלאית נתמלא האמור בתקנת משנה (א)(2)(3) ו-(4);

(2) מכונה חקלאית שמשקלה הכולל המותר מ-1,001 ק"ג עד 2,000 ק"ג - תיגרר על ידי טרקטור שמשקלו העצמי מ-2,301 ק"ג עד 3,200 ק"ג (קבוצה 3 בסיווג שקבעה רשות הרישוי);
(3) מכונה חקלאית שמשקלה הכולל המותר מ-2,001 ק"ג עד 3,000 ק"ג - תיגרר על ידי טרקטור שמשקלו העצמי מ-3,201 ק"ג ויותר (קבוצה 4 בסיווג שקבעה רשות הרישוי);
(4) עלה רוחב המכונה החקלאית על 250 ס"מ - תישא בחזיתה שלט בגודל 35X125 ס"מ שעליו כתוב "זהירות רכב רחב", ובזמן תאורה יותקנו בה פנסי רוחב ותאורה היקפית כאמור בתקנה 85(ג)(1);
(5) עלה רוחב המכונה החקלאית על 340 ס"מ יקויים בה האמור בתקנה 85(ג)(2);
(6) עלה גובה המכונה החקלאית על 400 ס"מ ועד 480 ס"מ, לא תנוע בדרכים אלא אם קוים בה האמור בתקנה 85(ד)(1) ו-(2);
(7) בנוסף לאמור בפסקאות (5) ו-(6), לא יניע אדם מכונה חקלאית בדרך אלא בכפוף להוראות תקנות אלה, ולא יניע אדם מכונה חקלאית בדרכים שנאסרה בהן התנועה בהודעה שהודיע המפקח על התעבורה ברשומות;
(8) קצין משטרה כהגדרתו בתקנה 85(ז) רשאי להתיר באישור בכתב ובתנאים שיקבע תנועת מכונה חקלאית שמשקלה או מידתה חורג מהאמור בתקנת משנה זו;
(9) אורך הטרקטור הגורר והמכונה החקלאית ביחד לא יעלה על 15.50 מטר;
(10) במכונה החקלאית יהיו מחווני כיוון ואורות בלימה שיופעלו מהטרקטור הגורר, הם יהיו ניידים וניתנים להסבה על נקלה;
(11) המכונה החקלאית כשירה לתנועה ובידי הנוהג בטרקטור הגורר אישור ממוסך מורשה או ממעבדה מוסמכת כי המכונה החקלאית נבדקה בשנה האחרונה וכי היא כשירה לתנועה.Share/Bookmark