תקנות תעבורה

פרק ראשון: פרשנות
384. בחלק זה –
"איש בטחון" - שוטר וחייל כשהם במדים או שוטר המזדהה בתעודה;

"נוסע" - אדם הרוצה לנסוע, המשלם או מוכן לשלם שכר נסיעה;
"רשות" - המפקח על התעבורה, לרבות אדם שאליו העביר המפקח על התעבורה את סמכויותיו. כולן או מקצתן;
"רשיון" - רשיון שניתן לפי חלק זה;
"שירות" - שירות נסיעות באוטובוס ציבורי שבו משלם כל נוסע בעד נסיעתו בנפרד;
"שכר נסיעה" - השכר שנקבע בתעריף המאושר או בתנאי הרשיון בעד ההסעה ושירותים הכרוכים בה, לרבות הובלת מטען הנוסע ובהתחשב עם כל הנחה משכר זה שנקבע כאמור;
"תעריף מאושר" - תעריף שאושר על ידי שר התחבורה ונחתם על ידיו.
פרק שני: רישוי שירותי אוטובוסים
385. לא יפעיל אדם שירות, לא ימשיך בהפעלתו ולא יסיע באוטובוס, למעט אוטובוס זעיר פרטי, אלא לפי רשיון מאת הרשות שניתן לפי חלק זה, ובהתאם לתנאי הרשיון.
386. אלה סוגי הרשיונות לענין חלק זה:
רשיון קו - רשיון להפעלת קו שירות;
רשיון מיוחד - רשיון להסיע באוטובוס ציבורי בתנאים מיוחדים בין בשירות ובין שלא בשירות;
רשיון סיור - רשיון להסיע בשירות בתנאים מיוחדים לשם סיור;
רשיון פרטי - רשיון להסיע באוטובוס ציבורי שיעמוד כולו לרשות המזמין בתשלום סכום כולל בעד השימוש בו;
רשיון לאוטובוס פרטי - רשיון להסעת אנשים באוטובוס פרטי כאמור בתקנה 397.
386א. (א) הרשות לא תיתן רשיון קו להפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה אלא בקו שירות –
(1) המשרת נוסעים לבית חולים;
(2) המשרת נוסעים לישוב ספר;
(3) המשרת נוסעים לישובים שתושביהם אינם יהודים;
(4) שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת בטחון הציבור;
(5) שהוא חיוני, לדעת הרשות, מבחינת קיום שירותי תחבורה ציבורית.
(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על קו שירות רצוף שניתן לגביו רשיון קו לפני יום ט"ו בטבת התשנ"א (1 בינואר 1991); לענין זה, "קו שירות רצוף" - קו שירות שהרשיון שלו ניתן להפעלתו הרצופה ביום המנוחה החל בשעה 13.00 של ערב יום המנוחה.
387. בקשה לרשיון תוגש לרשות.
388. לא יעביר בעל רשיון את רשיונו לאחר ולא ירשה לאחר להפעיל רכב על פי הרשיון, אלא לפי אישור בכתב מאת הרשות.
389. הרשות רשאית לכלול ברשיון הקו תנאים והוראות בקשר לשירות והפעלתו כפי שתמצא לנכון, ובין השאר גם בענינים אלה:
(1) המספר המינימלי של אוטובוסים שיש להפעיל בקו השירות וסוגיהם;
(2) מהלך קו השירות, התחנות, מספרן וסוגיהן;
(3) מקום התחנות המרכזיות וחניוני הרכב של בעל הרשיון;
(4) סימנו של כל אוטובוס המשמש בקו שירות, צבעו, השלטים והמספרים שעליו, אופן ציונם ומקומם;
(5) סידורים ומיתקנים בתוך האוטובוס;
(6) לוח הזמנים הקובע את מועד תחילת הנסיעות בקו ואת מועד סיומן, תכיפות הנסיעות לפי עונות השנה, ימי השבוע, והשעות השונות של היממה;
(7) שכר הנסיעה בכל הקו או בחלק ממנו;
(8) מספר הנוסעים שמותר להסיע בכל אוטובוס;
(9) מכירת כרטיסים, כרטיסיות הנחה או כרטיסי מינוי עונתיים ואחרים (להלן - כרטיסים) ומקומות מכירתם;
(10) סככות וסידורים אחרים בתחנות.
390. בעל רשיון קו יפרסם כל תנאים, הוראות ותכניות שצורפו לרשיון הקו, או כל שינוי בהם, לפי דרישת הרשות ובצורה שתורה.
391. הרשות רשאית להורות לבעל רשיון קו להפעיל שירות בקו חדש מכל מקום שהוא בקו השירות שעליו ניתן הרשיון ובחזרה אליו.
392. הרשות רשאית להתיר לאדם הפעלת שירות בקו שאין עליו רשיון.
393. רשיון קו יינתן לתקופה שתיראה בעיני הרשות, ובלבד שלא תעלה על שנה אחת.
394. הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה לבטל בכל עת רשיון אם לדעתה נתקיים אחד מאלה:
(1) אין השירות מתנהל ביעילות, בהכשרה או בהתחשבות הראויה בצרכי הציבור;
(2) לא נתמלא תנאי מתנאי הרשיון או הוראה שניתנה כדין על ידי הרשות;
(3) בעל הרשיון הורשע על עבירה לפי חלק זה;
(4) המשכת תקפו של הרשיון בידי בעליו או בכלל, אינה לטובת הציבור או שהביטול דרוש לצורך ההסדר הכללי של הסעת נוסעים.
395. הרשות רשאית לקבוע ברשיון תנאים הסותרים כל אחת מהוראות חלק זה וכן הסותרים הוראות תקנות אלה בדבר הסעת נוסעים בעמידה, קבלת נוסעים בתחנה והורדתם, הובלת מטען נוסעים ועצירת רכב מנועי.
396. (א) בעל רשיון קו יחזיק את הרשיון במקום עסקו, ואם קבעה זאת הרשות - יחזיק בכל אטובוס הפועל בקו, העתק הרשיון מאושר על ידי הרשות.
(ב) בעל רשיון יראה את הרשיון לכל אדם שהוסמך לכך על ידי הרשות או לכל שוטר, לפי דרישתם.
397. (א) לא יגבה אדם ולא ירשה לאחר לגבות או לבקש שכר בעד נסיעה באוטובוס פרטי, אלא לפי היתר מאת הרשות בגוף הרשיון בהתאם לתנאיו.
(ב) התירה הרשות גביית שכר כאמור בתקנת משנה (א), לא יגבה אדם ולא יבקש ולא ירשה לאחר לגבות או לבקש בעד הנסיעה שכר העולה על השיעור שהתירה הרשות.
397א. (בוטלה).
398. הוראות פרק זה אינן חלות על רכב שהוא קניינם של צבא-הגנה לישראל או של משטרת ישראל.
Share/Bookmark