סדרי דין מיוחדים ל עבירות תנועה קלות


עבירות תנועה שלא גרמו לתאונה שבא נפגע אדם פגיעה של ממש מותר לדון אדם שלא בפניו. נאשם שהוזמן ולא התייצב למשפט או להמשך המשפט יראוהו כמודה בעובדות ובית המשפט יגזור את דינו, אך לא יטיל עונש מאסר או מאסר על תנאי שלא בפניו. מי שאינו מתייצב רשאי לשלוח טענותיו לעונש, בכתב.
בקשה לביטול גזר דין מוגשת ומתקבלת גם לאחר שלוש שנים ויותר.
נידון שהוזמן כחוק, לא התייצב לדיון וניתן פסק דין מרשיע נגדו (בהתאם לסעיף ‏240 לחוק סדר הדין הפלילי, נוסח משולב, התשמ"ב - ‏1982) יכול, באם הייתה סיבה מוצדקת להעדרות, להגיש בקשה לביטול פסק הדין. בית המשפט שנתן את פסק הדין רשאי לבטלו, אם הוגשה הבקשה תוך ‏30 יום מהיום שהומצא פסק הדין לנידון.


Share/Bookmark