משפט תעבורה עבירות תנועה

המשפט נפתח בהקראת כתב האישום לנאשם. על הנאשם להשיב על כתב האישום אם הנאשם מודה ב עבירות תנועה המיוחסות לו הוא מורשע ורשאי לטעון טענות לעונש. אם הנאשם אינו מודה, נקבע מועד אחר לשמיעת ההוכחות. לכן אין צורך להביא עדים לישיבה הראשונה כי אין שומעים אותם. יש להביאם רק למועד שנקבע להוכחות.

עבירות תנועה הזמנת עדים: על הנאשם המעונין להזמין עדים למועד שנקבע להוכחות, להגיש למזכירות בית המשפט "בקשה להזמנת עדים". את טופס הבקשה ניתן לקבל במזכירות בית המשפט. במעמד הגשת הבקשה, יתבקש הנאשם להפקיד בקופת בית המשפט כספים בגין שכר בטלת העד ודמי נסיעה עבור כל עד המוזמן להעיד.

בעבירות של נסיעה ללא רשיונות נהיגה, רכב או ביטוח, יש להביא את כל המסמכים נכון ליום העבירה כבר לישיבת ההקראה הראשונה. הדבר עשוי לחסוך דיונים נוספים כדי שבית המשפט יוכל להיווכח אם המסמכים היו בתוקף ואם לא היו בתוקף, מה פרק הזמן שלא היו תקפים. הדבר עשוי להשפיע על תוצאות ההליך.
לדוגמא: אם מתברר שהרשיונות והביטוח היו בתוקף, יתכן שיומר האישום בעבירה קלה יותר של אי החזקת התעודות בלבד.

במועד שנקבע לשמיעת ההוכחות שומעים תחילה את עדי התביעה ואח"כ את עדי ההגנה. מותר לחקור את העדים חקירה נגדית. התביעה מסכמת ראשונה ואח"כ ההגנה. הכרעת הדין ניתנת מיד או במועד מאוחר יותר.
הנאשם רשאי להזמין עדיו באמצעות מזכירות בית המשפט בהזמנה בכתב בה יפורטו שמות העדים וכתובתם המדויקת, כנגד הפקדת הוצאות בגין שכר בטלה והוצאות נסיעה ממקום מגוריהם וחזרה.
אם הורשע הנאשם- נשמעים טיעונים לעונש וכן מוצג בית המשפט גיליון הרשעות קודמות לאחר שניתנה לנאשם הזדמנות לעיין בו. לאחר הטיעונים לעונש ניתן גזר הדין הקובע את העונש.

לאחר גזר הדין - אם הוטל קנס יש לשלמו באותו יום כדי למנוע בעיות פיגורים, אלא אם ניתנת ארכה לתשלום. במקרה של אורכה לתשלום, יפנה הנאשם למזכירות בית המשפט להצטייד בשובר מתאים לפירעון הקנס בו יצוין מועד התשלום. איחור בתשלום הקנס, ולו רק ביום אחד, גורר אחריו תוספת פיגור בשיעור של ‏50% ובחלוף כל חצי שנה נוספת של עוד ‏5%.
אם הוטלה שלילת רשיון נהיגה, בין אם השלילה הוטלה בהעדר הנאשם ובין אם הוטלה בנוכחותו, אסור לנהוג מהרגע בו נודע דבר הפסילה לנאשם (בהעדר עיכוב פסילה), ומאידך מניין הפסילה יחל מיום הפקדת הרשיון בפועל.
את הרשיון יש להפקיד במזכירות בית המשפט מיד ולקבל אישור הפקדה, אלא אם ניתנה אורכה להפקדה במועד מאוחר יותר.
במקרה שביצוע עונש הפסילה עוכב, יפנה הנאשם למזכירות בית המשפט לקבלת אישור על עיכוב ביצוע עונש הפסילה. האישור יצורף לרשיון הנהיגה על ליום הפקדת הרשיון בבית המשפט.

בדו"חות או ב עבירות תנועה שהגיעו לדיון בבית המשפט והקנס לא שולם בזמן רשאי בית המשפר לפטור מכפל קנס או מתוספת לקנס, אם שוכע שהיו סיבות סבירות לאי התשלום בזמן. הבקשה מוגשת בצרוף תצהיר בפני עורך-דין או מזכיר של בית המשפט.

עבירות תנועה משפט תעבורה - ערעור

ניתן להגיש ערעור על פסק הדין לבית משפט מחוזי תוך ‏45 ימים מיום מתן פסק הדין, בצרוף עותק מאושר של פסק הדין. במקרים בהם הוברר לנאשם כי נשפט בהעדרו ולא הודע לו על גזר הדין וחלפו ‏45 ימים מיום גזר הדין, רשאי הוא להגיש בקשה לבית משפט מחוזי לרשות הארכת מועד הגשת הערעור. הערעור לגופו יטופל בהתאם לתוצאות הבקשה לרשות הארכת מועד הגשת הערעור.

עבירות תנועה - *הערה - "דברי הסבר לנאשם בתעבורה" - נלקחו מתוך אתר בית המשפט www.court.gov.il, ונערכו כאן
בהתאם לשינויים והעדכונים שחלו בחוק.

======================
מאמר זה אינו בבחינת חוות דעת
משפטית ואינו משמש תחליף
לייעוץ משפטי עורך דין תעבורה
======================
 
 
 


Share/Bookmark