פקודת התעבורה באדיבות עורך דין תעבורה אלגרנטי.

פרק עשירי : דיני תעבורה תוספות

דיני תעבורה תוספת ראשונה

(סעיפים 38 ו-39)
1. עבירה לפי סעיף 10 (למעט נהיגת רכב בידי מי שהיה בעל רשיון נהיגה ולא חידשו).
1א. עבירה לפי סעיף 12א1(ב) ו-(ג).
2. עבירה לפי סעיף 62(7).
2א. עבירה לפי סעיף 12א2.
3. עבירה לפי סעיף 338(1) או (4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.
4. עבירה לפי תקנה 47(ד), 26(2), 84(ב), כשההסעה היא בשכר, 144 או 308(ד) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, (להלן – התקנות).

דיני תעבורה תוספת שניה

(סעיפים 38 ו-39)
1. עבירה לפי סעיפים 62(2), 62(4) או 65.
2. (נמחק).
3. עבירה לפי תקנה 320(א) לתקנות או סימן ה' לפרק השלישי בחלק ד' לתקנות, אם קבע בית המשפט כי במצב הבלמים או ההגה יש משום סכנה.
4. עבירה לפי תקנות 22(א) לגבי אי מתן זכות קדימה לפי תמרור, 26(4), 27(ג), 45(1), 51, 56, 57, 64(ג), 64(ד), 99(א), 436 או 438.
5. עבירה לפי תקנה 54(א)(1) עד (4) לגבי מהירות העולה ביותר מ-30 קמ"ש מעל למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית ולגבי מהירות העולה ביותר מ-40 קמ"ש מעל המהירות המרבית המותרת, בדרך שאינה דרך עירונית ובדרך מהירה.
6. (נמחק).
7. (נמחק).

תוספת שלישית

(סעיף 12א)
(1) עבירה לפי סעיפים 10, 43, 44 או 65 לפקודה זו.
(2) עבירה לפי תקנה 22 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961, לגבי אי-ציות נוהג רכב לרמזור ואי-מתן זכות קדימה, עבירה לפי תקנות 26(2), 47, 54 או 57 לתקנות האמורות, ועבירה לפי תקנה 144 לתקנות האמורות לגבי אי-הודעה על תאונת דרכים או אי-הגשת עזרה לנפגע בתאונת דרכים.
(3) עבירה לפי פקודה זו או התקנות לפיה אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם.
(4) עבירה שבית המשפט גזר על מי שעבר אותה פסילה בפועל מהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של שלושה חדשים או יותר.

תוספת רביעית


(סעיפים 27 ו-47)
(1) עבירת נוהג ברכב מנועי לפי תקנה 22 לתקנות לגבי אי-ציות לתמרורים ב-36 וב-37 לענין אי מתן זכות קדימה בצומת או בהתמזגות דרכים ולתמרור ה-1;
(2) עבירה לפי תקנה 26(2) לתקנות;
(3) עבירה לפי תקנה 27(א) לתקנות;
(4) עבירה לפי תקנה 47(ד) לתקנות לגבי עקיפה בדרך לא פנויה;
(5) עבירה לפי תקנה 47(ה)(5) לתקנות לגבי עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף;
(6) עבירה לפי תקנה 54(א)(1) עד (4) ו-(ה) לתקנות לגבי מהירות העולה ביותר מ-30 קמ"ש מעל למהירות המרבית המותרת בדרך עירונית ולגבי מהירות העולה ביותר מ-40 קמ"ש מעל המהירות המרבית המותרת בדרך שאינה דרך עירונית ובדרך מהירה;
(6א) (נמחק);
(6ב) (נמחק);
(7) (נמחק);
(8) עבירה לפי תקנה 67 לתקנות תוך גרימת סיכון להולך הרגל;
(8א) עבירה לפי תקנה 84(ב) לתקנות, כשההסעה היא בשכר;
(8ב) עבירה לפי תקנה 85(א)(5) לתקנות כשהמשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולים ב-25% או יותר על המשקל הכולל המותר;
(8ג) עבירה לפי תקנה 502 לתקנות;
(9) (נמחק);
(10) עבירה לפי סעיף 12א1(ב) ו-(ג) לפקודה;
(10א) עבירה לפי סעיף 12א2 לפקודה;
(11) עבירה לפי סעיף 62(3) לפקודה;
(12) עבירה לפי סעיף 65 לפקודה.

תוספת חמישית

(סעיף 82)
הגוף שלו יימסר המידע פרטי המידע שיימסר
1. (נמחק)
2. אבנר, איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ שם בעל רכב, מספר זהותו ומענו
3. חברות ביטוח באמצעות איגוד חברות שם בעל רכב, מספר זהותו ומענו, שנת הייצור
הביטוח או איגוד שמאי הרכב של הרכב, תוצר הרכב, רישום אבדן גמור
4. עורך דין המייצג לקוח שם בעל רכב, מספר זהותו ומענו, שלדברי עורך הדין נחוצים להליך משפטי
5. מי שבידו זכיון בר-תוקף להפעלת כביש שם בעל הרכב, מספר זהותו ומענו, התאריך
אגרה לפי חוק כביש אגרה (כביש ארצי והשעה של רישום הבעלות על שמו, בעלים של
לישראל), תשנ"ה-1995, ומי שמפעיל הרכב בתקופת החיוב ותאריכים ושעות של
מטעמו את כביש האגרה, מי שבידו זיכיון רישום הבעלות על שמם, תאריך חידוש רישיון
בר תוקף להפעלת נתיב מהיר לפי חוק הרכב, סוג הרכב ומשקלו, שם יצרן הרכב, דגם
נתיבים מהירים,התש"ס-2000 או מי שבידו הרכב, צבע הרכב, תאריכים ושעות של ביטול
זיכיון בר תוקף להפעלת כביש אגרה לפי רישיון הרכב, תאריכים ושעות של רישום גניבה
חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), ומציאה של הרכב, רשימת מספרי רישוי ושאר
תשנ"ה-1995 פרטי המידע בפרט זה באשר לכלי רכב נוספים שבבעלות בעל הרכב, ככל שפרטים אלה מצויים בידי רשות הרישוי, ובלבד שהדבר דרוש לשם הפעלת כביש אגרה או נתיב מהיר, לפי הענין והסמכויות לפי הזיכיון.
6. מנהל הרשות שם בעל הרכב, מקום מגוריו, שנת הייצור של הרכב, תוצר הרכב, רישום אובדן גמור.
7. מבטח כהגדרתו בפקודת ביטוח רכב שם הנהג ומענו, תאריך לידתו, מספר רישיון
מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970 הנהיגה, דרגת הרישיון הנוכחית, דרגות קודמות וההיתרים שניתנו לו ומועדי נתינתם, ועד תשלום אגרת הרישיון ופרטים על שלילת רישיון במועד קרות תאונת דרכים שבה היה מעורב הרכב שבו נהג בעל הרישיון
8. עמותת אור ירוק ע"ר 4-033352-58 שמו ומעניו של מבקש רישיון נהיגה, שעבר בהצלחה את המבחן העיוני, ושהוא מבקש רישיון נהיגה שיחול עליו סעיף 12א1 לפקודה עם קבלת הרישיון, ובלבד שייעשה שימוש במידע רק לצורך הצעת הדרכה בדבר אופן ביצוע חובת הליווי לנהג חדש כאמור באותו סעיף

תוספת שישית

(סעיף 83)
הודעה על תאונת דרכים
א. מועד התאונה
התאריך, היום בשבוע והשעה שבה אירעה התאונה.
ב. פרטי התאונה
1. המקום, מספר הדרך או שם הרחוב ושם העיר (אם בשטח עירוני).
2. מספר הק"מ או מספר הבית.
3. שם צומת עם דרך או עם רחוב.
4. מאפיינים מיוחדים (כגון: עבודות בדרך, שמן בכביש, תאונות קודמות במקום).
5. מזג האוויר.
6. מצב הראות.
7. מצב הכביש.
8. נסיבות התנועה בדרך בעת אירוע התאונה (כגון: תנועה צפופה, קלה, פקק).
9. ליקויים בדרך.
ג. כלי רכב המעורבים בתאונה
1. סוג הרכב ושם היצרן.
2. שנת ייצור.
3. מספר הנוסעים ברכב.
4. זיהוי כללי: משאית צבאית, אוטובוס "אגד", מונית וכו'.
5. תקינות.
6. המספר הרשום של הרכב.
ד. נהגים ונפגעים
1. גיל.
2. מין.
3. ותק בנהיגה וסוג רשיון.
4. מקום הישיבה ברכב ושימוש בהתקן ריסון.
5. חומרת הפגיעה.
6. מספר רשיון הנהיגה או מספר הזהות של נוהג הרכב וכן שמו.
ה. התרחשות התאונה
1. פעולת כל רכב לפני התאונה ובעת התאונה.
2. פעולות גורמים אחרים לפני התאונה ובמהלכה (כגון: הולכי רגל, רכב חונה, בעלי חיים).
ו. תוצאות התאונה
1. נזק לרכב (פירוט הנזק לרכב).
2. נזק אחר.
ז. סיבה משוערת של גורמי התאונה.

תוספת שביעית
(סעיפים 57א ו-57ג)
חלק א'
(1) עבירה לפי תקנה 84(ב) לתקנות כאשר הסעת הנוסעים היא בשכר ומספר הנוסעים המותר קבוע ברישיון הרכב.
(2) עבירה לפי תקנה 84א לתקנות.
(3) עבירה לפי תקנה 502 לתקנות.
(4) עבירה לפי תקנה 168 לתקנות.
(5) עבירה לפי תקנה 308(ד) לתקנות.
(6) עבירה לפי סעיף 10 לפקודה, למעט נהיגת רכב על ידי מי שהיה בעל רישיון נהיגה ולא חידשו.
(7) עבירה לפי סעיף 36ב(ג) לפקודה.
(8) עבירה לפי סעיף 67 לפקודה.
(9) עבירה לפי סעיפים 12א1 או 12א2 לפקודה;
(10) עבירה לפי סעיף 62(3) לפקודה;
(11) עבירה לפי סעיף 64א לפקודה;
(12) עבירה לפי תקנה 26(2) לתקנות;
(13) עבירה לפי סעיף 65(א)(2) או (3) לפקודה;
(14) עבירה לפי תקנה 56(א)(1) או (4) לתקנות;
(15) עבירה לפי תקנה 47(ד) ו-(ה)(5) לתקנות;
(16) עבירה לפי תקנה 22(א) לתקנות לגבי אי-ציות לתמרור ה-1;
(17) עבירה לפי תקנה 27(א) לתקנות, באחד הליקויים שלהלן שנמצאו בידי בוחן כמובנו בתקנה 307 לתקנות:
המכלול מהות הליקוי סוג הרכב
(א) הגה גלגל הגה משוחרר ממוט ההגה עד כדי הפרעה לסיבוב ההגה פרטי ומסחרי
(ב) הגה גלגל הגה יוצא בקלות מהתושבת במוט ההגה פרטי ומסחרי
(ג) הגה גלגל הגה שבור לגמרי או עלול לפצוע את ידי הנהג פרטי ומסחרי
(ד) גלגלים חסרים 50 אחוז ויותא מהאומים של גלגל מסחרי מעל 7,500 ק"ג
(ה) בלמים מאטים דליפות אוויר שנשמעות בתא הנהג או שגורמות רכב שמותקנים בו
לירידה נמשכת של מחוג המנומטר בעת לחיצה על בלמים המופעלים
דוושת הבלם בלחץ אוויר
(ו) מנגנון חיבור דליפות אוויר שנשמעות בתא הנהג או שגורמות רכב מחובר
אוויר לגרורים לירידה נמשכת של מחוג המנומטר בעת לחיצה על דוושת הבלם
חלק ב'
(1) עבירה לפי תקנה 85(א)(5) לתקנות, לענין הובלת מטען ברכב מסחרי כשהמשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולים על המשקל הכולל המותר לפי רישיון הרכב.

תוספת שמינית
(סעיף 68א)
1. עבירה לפי תקנה 85(א)(5) לתקנות לענין הובלת מטען ברכב מסחרי;
2. עבירה לפי תקנה 168 לתקנות;
3. עבירה לפי תקנה 308(ד) לתקנות לענין רכב מסחרי, רכב עבודה ורכב ציבורי, ובלבד שהעתק מהודעת איסור השימוש יישלח גם לבעל הרכב, אם לא נמסר לו במעמד מסירת הודעת איסור השימוש.

תוספת תשיעית
(סעיף 71א1)
1. תג נכה התואם במראהו את תמרור ג-43: חניה לרכב של נכה – משותק רגלים, בהתאם להודעת תעבורה (קביעת תמרורים), התש"ל-1970.

תוספת עשירית
(סעיף 40א(ב))
1. עבירה לפי סעיף 10 לפקודה, שנעברה על ידי בגיר, למעט נהיגת רכב על ידי מי שהיה בעל רישיון נהיגה ולא חידשו.
2. העבירות המנויות בסעיף 40א(א)(1) לפקודה.
3. עבירה לפי תקנה 22 לתקנות, לעניין אי ציות לרמזור אדום.
4. עבירה לפי תקנה 47 לתקנות, למעט עבירת קנס.
5. עבירה לפי תקנה 54 לתקנות, למעט עבירת קנס.
6. עבירה לפי תקנה 67 לתקנות, למעט עבירת קנס.

ח' באב תשכ"א (2 ביולי 1961) פנחס רוזן
שר המשפטים

Share/Bookmark